Meniu Închide

NUMAI O SINGURĂ BISERICĂ VIE ȘI ADEVĂRATĂ

Print Friendly, PDF & Email

Să ne plecăm capetele.

Tatăl nostru ceresc, Îți mulțumim din inimă pentru că în seara aceasta putem cânta din adâncul sufletului nostru „Crede numai”.

Odinioară, un tată al cărui fiu era epileptic, a spus: „Doamne, ajută necredinței mele”, apoi Tu ai pus o mare întrebare:

Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ?”  (Luca 18.8)

Tu nu ai întrebat dacă vei găsi neprihănire, dacă vei găsi creştini sau altceva de felul acesta, ci ai întrebat dacă vei găsi credință, deoarece ştiai că va fi un singur fel de oameni care vor merge mai departe.

Noi L-am auzit pe Duhul Sfânt vorbind despre aceste zile şi ştim că El a spus că oamenii vor fi fără credință şi că vor avea o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea.

Îți mulțumim, Doamne, pentru că simțim că în inima noastră este o credință mică, şi Te rugăm să faci ca ea să crească atât de mult, încât să-I fim pe deplin predați lui Hristos, ca El să poată face lucrări puternice în mijlocul nostru în seara aceasta. Iartă scăpările noastre şi ajută-ne.

Lasă ca Duhul Sfânt, marele Conducător al lui Dumnezeu care este pe pământ ca să caute o Mireasă pentru Domnul Isus, să viziteze fiecare inimă de aici, în mod deosebit, căci Te rugăm aceasta în Numele preaiubitului Fiu al lui Dumnezeu, Isus Hristos. Amin. Vă puteți aşeza.

Noi suntem bucuroşi pentru privilegiul din seara aceasta, de a-L reprezenta pe Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos. Nădăjduim că va fi o întâlnire încununată de binecuvântare şi că oamenii vor avea o mare credință în Dumnezeu. Mai avem încă două seri pentru acest serviciu şi credem că se va dovedi o mare binecuvântare pentru toți.

Cred că fiecare din voi este conştient că „fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11.6)

Fie ca Domnul să-Și reverse binecuvântările peste noi, în timp ce aşteptăm îndurarea Sa.

Când am intrat, l-am auzind vorbind pe fratele Baxter, care a ținut o predică foarte convingătoare, pentru care-i mulțumesc. Întotdeauna predicarea Cuvântului aduce roadele pentru adunare, deoarece „credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” – Romani 10.17 -.

În seara aceasta aş vrea să citesc câte ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât Cuvântul Său să vă aducă credință, căci cuvintele mele, ca ale oricărui om, pot să greşească, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu poate greşi, pentru că este scris de El însuşi.

Cei care aveți Biblii şi doriți să deschideți pentru citirea Cuvântului, textul se află în Evanghelia după Ioan capitolul 5.

Aş vrea să vorbesc puțin din acest text, apoi voi chema un rând de rugăciune. Deci, Ioan 5.1-9:

După aceea era un praznic al Iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.

În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare.

În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei.

Căci un înger al Domnului se pogora, din când în când, în scăldătoare, şi tulbura apa. Şi cel dintâi, care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.

Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.

Isus, când l-a văzut zăcând, şi, fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: Vrei să te faci sănătos?”

Doamne”, I-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea.”

„Scoală-te”, i-a zis Isus, ridică-ţi patul şi umblă.”

Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul, şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.

Voi citi şi versetele 19-20:

Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.

Căci Tatăl iubeşte pe Fiul, şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi.

Deci, aceste cuvinte sunt răspunsul pe care L-a dat evreilor. Vă puteți imagina zilele biblice ale Fiului lui Dumnezeu, care umbla pe străzile cetăților, cu inima mişcată de bolnavii şi suferinzii ce-L înconjurau?

Din textul citit, vedem că El a ajuns şi la acel loc, care în evreieşte se numea Betesda, care avea cinci pridvoare şi se afla în Ierusalim, lângă Poarta oilor. Acolo, în zilele acelea, se petrecea un fenomen ciudat, iar oamenii credeau că acel lucru era făcut de un Înger care se cobora din ceruri, într-un anumit moment şi tulbura apa.

Fiindcă trăiți lângă acest lac frumos Erie, cred că mulți dintre voi ştiți ce înseamnă o tulburare de apă. Curentul se mişcă într-un sens, iar valurile se mişcă în sens invers, ceea ce are ca rezultat tulburarea apei, adică apa devine oarecum confuză, fiind foarte periculoasă pentru barcagii.

Scăldătoarea unde evreii spălau oile, era rotundă şi cam de mărimea acestei încăperi. Şi acolo, într-un anumit timp, apa devenea confuză, se tulbura, acest lucru fiind provocat de coborârea unui Înger. Desigur, pentru unii oameni, aceasta era doar o supersiție. În scrierile lor nu scria nicăieri că Dumnezeu va face aşa ceva, şi prin urmare, cei mai mulți oameni nu credeau aceasta. Totuşi, unii credeau că este adevărat pentru că se văzuseră rezultatele. Ei văzuseră că primul care cobora în apă, se făcea bine.

Alții nu puteau crede că era o putere care mişca apa, nu credeau că vine un Înger care tulbură apa, ci se gândeau că este numai vântul care sufla în jurul clădirilor. În jurul clădirilor era un zid, iar curentul aducea apa într-un sens, dar vântul, care bătea în sens invers, putea s-o întoarcă şi s-o agite.

Totuşi, lucrul cel mai ciudat în toată povestea aceasta, era că atunci când o persoană avea credință şi cobora în scăldătoare, mişcarea apei înceta, iar persoana rspectivă se făcea bine de orice boală ar fi avut. Cei care erau acolo şi vedeau rezultatele mişcării apei: vindecarea primului intrat în scăldătoare, credeau că Dumnezeu a trimis un înger şi că El a făcut minunea.

Noi credem acelaşi lucru, pentru că aşa spune Scriptura. Pe vreme aceea, Noul Testament nu fuseseră încă scris, aşa că ei mergeau prin credință. Acelaşi lucru îl facem şi noi: păşim într-o altă epocă pe treptele credinței.

Când a venit Învățătorul nostru, El a fost Calea dată de Dumnezeu pentru vindecarea trupurilor bolnave. El are calea Sa pentru fiecare generație.

După părerea mea, Charles G. Finney, a fost unul dintre cei mai mari predicatori de la Pavel încoace. El a declarat că a câştigat un milion de suflete pentru Hristos. Era avocat, deci un om educat, şi era mesagerul lui Dumnezeu, pentru lume, în acel timp. Cei care ați citit biografia lui, ştiți că era un bărbat educat care adunase lângă el o mulțime de avocați.

A urmat apoi, Dwight Moody, un bărbat fără şcoală, analfabet, gramatica lui fiind foarte slabă, ceea ce nu l-a oprit  să fie mesagerul lui Dumnezeu pentru acea epocă. Dumnezeu a avut un mesaj pentru fiecare epocă. Dar şi în zilele când Israelul călătorea prin pustie, Dumnezeu avea un mesaj: şarpele de aramă înălțat pe o prăjină, care avea un scop dublu: mai întâi era pentru iertarea păcatului, şi apoi, pentru vindecarea trupului de muşcătura de şarpe de care nu-i putea scăpa medicina lor. Moise fusese învățat în toată înțelepciunea egiptenilor, care erau foarte deştepți şi avansați în medicină, dar remediul lor nu era de niciun folos în cazul acestor muşcături de şarpe. Noi credem că acesta este adevărul, pentru că aşa spune Biblia.

Moise a ridicat sus un şarpe de aramă, iar oamenii nu trebuiau să facă nimic altceva, decât să privească şarpele şi să creadă că acela era remediul pentru păcatele lor, căci îl respinseseră pe slujitorul lui Dumnezeu şi vorbiseră împotriva lui. Din pricina aceasta, Dumnezeu a trimis acei şerpi înfocați, care i-au muşcat, iar ei trebuiau să accepte remediul dat de Dumnezeu pentru vindecarea lor.

Vorbind despre moartea Sa, Isus a spus:

După cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului.” (Ioan 3.14), deci din acelaşi motiv. Şarpele de aramă a fost timp de mulți ani, calea dată de Dumnezeu pentru vindecare, dar iată că unii au ajuns chiar să se închine la şarpe, ceea ce a dus la idolatrie, aşa că prorocul s-a dus, a luat şarpele de aramă şi l-a distrus.

Mai târziu, când oamenii aveau nevoie de vindecarea divină, Dumnezeu a trimis un înger, la scăldătoare. Biblia spune că era o scăldătoare şi că în ea cobora un înger.

Tot Biblia, spune în textul pe care l-am citit, că acolo erau o mulțime de bolnavi: orbi, şchiopi, uscați, etc., care aşteptau tulburarea apei. Şi când prima persoană intra în apă, toată puterea Îngerului, care era în apă, intra în acea persoană bolnavă. Apoi apele încetau să se mai mişte, iar îngerul nu mai venea timp de mai multe zile, sau poate chiar timp de 3-4 săptămâni. Totuşi, oamenii aşteptau cu răbdare revenirea lui. Poate că mulți dintre voi ați citit istoria acestui înger şi ați văzut cum oamenii se luptau şi cum se împingeau, amenințând chiar cu cuțite, pentru a păşi primii în scăldătoare.

Apoi, a venit Cel născut din fecioară, Fiul sfânt al lui Dumnezeu, Cel care era Mielul dat de Dumnezeu, Jerfa de care S-a îngrijit Jehovah-Jire.

Oamenii din timpul Lui, şi în special cei religioşi, nu au crezut în El pentru că nu a venit într-un mod obişnuit, în felul cum Îl aşteptau ei, ci a făcut-o într-un mod smerit, într-o iesle, aşa că la naşterea Sa nu s-a cântat cum se cântă atunci când se naşte un împărat. Voi stiți că atunci când se naşte un împărat, poporul se bucură. Dar acolo nu a fost nimeni care să cânte la naşterea Împăratului. Noi ştim însă că îngerii au venit jos şi le-au spus păstorilor: „Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul”, lăudându-L pentru aceasta pe Dumnezeu. (Luca 2.11).

Şi iată că nişte magi au observat fenomenul neobişnuit care s-a arătat: steaua. Ei aveau mai multe observatoare atunci, decât avem noi astăzi, pentru că fiecare cetate avea observatorul ei. Şi acei observatori cunoşteau timpul după stele. Străjerul stătea în turn, în observator, şi privea stelele. Vă mai amintiți întrebarea care i-a fost pusă străjerului? „Cât mai este din noapte?”, iar el a răspuns: „Se face ziuă!

Ei priveau stelele şi ştiau în ce timp erau, dar iată că într-o noapte, o lumină misterioasă a trecut pe deasupra tuturor acelor observatoare, de-a lungul Orientului, deoarece magii au spus: „Noi am văzut Steaua Lui în Răsărit.” (Matei 2.2). Dar pentru ei, Steaua Lui nu se afla la Răsărit, pentru că ei priviseră spre apus, spre Palestina, şi acolo văzuseră Steaua.

Totuşi, niciunul din observatoare, niciunul dintre istorici, cu alte cuvinte, nimeni nu a scris nimic despre acea Stea, deoarece nu a fost văzută de nimeni în afară de magi, ea conducându-i la Hristos. Ea a fost „Busola” dată de Dumnezeu pentru ei. Cei trei bărbați se trăgeau de pe linia lui Sem, Ham şi Iafet, cei trei fii ai lui Noe, şi au venit să-I ofere daruri Fiului lui Dumnezeu.

Şi El a spus în Matei 24.14 că: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

Atunci, părinții (cei trei magi), au venit la sărbătoarea naşterii Lui, şi I-au pus la picioare aur, smirnă şi tămâie, ca închinare, apoi toți copiii lor au auzit mesajul Evangheliei.

Acum, în mod deosebit se crede că Evanghelia este Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este adevărat într-un anumit sens. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este numai Evanghelia, ci El este Sămânța care naşte Evanghelia.

Isus a spus că semănătorul a ieşit să samene, iar când a aruncat sămânța, o parte a căzut în pământ stâncos, o parte a căzut pe marginea drumului şi păsările cerului au mâncat-o; o parte a căzut între spini, iar alta a căzut în pământ bun şi a adus roadă, un grăunte dând o sută de alte grăunțe. Cei care sunteți agricultori ştiți că sămânța va aduce roadă bogată într-un pământ bun. Tot aşa, fiecare făgăduința divină a lui Dumnezeu, va rodi dacă va întâlni soiul bun de inimă.

Dacă aveți nevoie de salvare, credeți că El vă mântuieşte şi acceptați moartea Lui, căci atunci veți primi ceea ce cereți. Dacă sunteți îngrijorați şi întristați; dacă s-ar părea că toată lumea este împotriva voastră, „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11.28. Aceasta este o sămânță, de aceea, acceptați-o! Dacă sunteți bolnavi, nu uitați că „El a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53.5). Accepați-o, căci este o sămânță şi va rodi.

Când semănați o sămânță, nu o dezgropați în fiecare dimineață ca să vedeți dacă s-a întâmplat ceva cu ea, căci dacă faceți aceasta, sămânța voastră nu va încolți niciodată. Vedeți? Este nevoie s-o semănați, s-o încredințați pământului şi s-o lăsați în pace, căci se va ocupa natura de ea: o va uda, îi va da căldură, iar voi veți vedea că va răsări singură, va creşte şi va aduce roadă. Este adevărat?

Aşa trebuie să faceți şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acceptați-L într-o inimă bună, fertilizată şi bogată în credință, încredințați-vă Lui şi apoi plecați mărturisind că ați primit ceea ce v-a fost făgăduit de Dumnezeu. Atunci, El, care este Marele Preot al mărturisirilor voastre, va îndepărta totul de la voi. Înțelegeți? Aceasta este Evanghelia.

Dar Evanghelia nu era numai Cuvântul. V-ați putea imagina nişte oameni tremurând de frig, iar eu merg şi le pictez un foc, după care le spun: „Nu-i aşa că este cald? Acum stați aici şi încălziți-vă!” Aceea este doar o imagine a ceva ce a fost, iar oamenii aceia vor îngheța de frig oricât ar privi la acel desen. Ceea ce le trebuie lor, este un foc real, căci numai aceasta îi va putea încălzi.

La fel este şi Evanghelia de la Rusalii. Ea este scrisă în Cuvânt ca o istorie, ca un foc pictat care ilustrează ceva ce a fost, dar acceptați aceeaşi Sămânță pe care au acceptat-o şi ei şi atunci va fi o realitate vie în voi, care vă va duce la aceeaşi experiență pe care au avut-o ei.

Voi ziceți: „Este adevărat ce spui, reverend Branham?”

Dacă veți citi în 1 Corinteni 2.4, veți vedea că marele apostol Pavel a spus:

Căci învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere.

Mai mult, când Isus Și-a însărcinat Biserica a spus:

 „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit;…

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede…”  (Marcu 16.15-18).

Acum, mulți pretind că cred. Atât în biserica mea cât şi în aproape toate celelalte biserici, se consideră ca fiind credincios cel ce vine regulat la biserică, este loial bisericii şi o ajută în nevoile ei financiare, dar o asemenea părere este chiar contrară cu ceea ce a spus Isus, căci El nu a zis niciodată: „Äceste semne îi vor însoți pe cei ce cred: îşi vor ocupa locul în biserică şi vor fi membri loali.” Vedeți, El nu a spus niciodată aşa ceva, ci ultima mărturie referitoare la Biserica Sa, este aceasta. Ascultați:

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi;

vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.”  (Marcu 16.17-18). După aceea, El S-a suit la cer, iar ucenicii au plecat la Ierusalim şi pretutindeni. „Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvântul prin semnele, care-i însoțeau. Amin.” – v.20.

Acestea nu sunt cuvintele mele, ci este ceea ce a spus El. Eu le-am citit doar din Scriptură ………………………………

………Acel om stătea acolo, iar Isus a ajuns la el întâmplător, este adevărat? Nu, nu este adevărat, căci Isus ştia unde stătea acel bărbat şi ştia şi că era bolnav de 38 de ani. Poate avea mari probleme cu inima, sau poate că avea artrită sau TBC sau anemie….Poate suferea cu stomacul, căci după cum scrie în Biblie, nu era nici olog, nici incapabil să umble, deoarece i-a spus Domnului Isus: „…până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.” (Ioan 5.7). Orice ar fi avut, el era bolnav de 38 de ani, iar Isus s-a oprit tocmai la el şi l-a vindecat, lăsându-i pe toți ceilalți bolnavi acolo. Este adevărat? Aşa scrie în Ioan 5. Vi-l puteți imagina pe iubitorul şi Atotputernicul Isus, trecând pe lângă acea mare mulțime de orbi, şchiopi, uscați, etc., şi vindecându-l doar pe acel singur bărbat, care nu era nici orb, nici şchiop şi nici olog? El era bolnav de 38 de ani, iar Isus a ştiut aceasta, deoarece l-a întrebat: „Vrei să te faci sănătos?” – v.6.

Auzind aceasta, omul I-a răspuns: „…n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea.” (v.7).

Atunci Isus i-a zis: „Scoală-te,„ridică-ţi patul şi umblă.” – v.8. Apoi, Isus, cu inima lui Dumnezeu în El, a trecut mai departe, lăsându-i pe restul bolnavilor acolo, nevindecați. Aceasta o spune Biblia, aici, în Ioan, iar noi ştim cu toții că nu este fanatism, ci Adevărul. Şi dacă am citit-o din Scriptură, cred că ați putea spune: „Amin”. (Amin).

Acum vreau să vă întreb ceva: Cum a fost posibil ca Fiul lui Dumnezeu, Cel sfânt şi neprihănit, nemărginit în dragoste şi har, să plece din acea mare mulțime de oameni, lăsându-i pur şi simplu în pace? Eu cred că totuşi inima Lui a simțit pentru ei, credeți aceasta? Şi mai cred că dacă i-ar fi spus unuia dintre ei: „Ridică-te şi umblă!” sau: „Primeşte vederea!” acel lucru s-ar fi întâmplat, este adevărat?

Acum aş vrea să fiți foarte atenți, în timp ce voi citi următoarele versete. Priviți ce a răspuns Isus, când a fost întrebat cu privire la acest lucru:

v.19: „Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.

v.20: „Căci Tatăl iubeşte pe Fiul, şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi.” Înțelegeți ce vreau să spun?

Priviți: Isus, Fiul lui Dumnezeu a spus:

„Eu, Fiul lui Dumnezeu, nu pot face nimic altceva; nu pot face decât ceea ce-Mi arată Tatăl să fac; şi ca urmare, fac tot ce-L văd pe Tatăl făcând.”

În Ioan 14.12 Isus spune: „Cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl.

Acum vă citez din nou din Scriptură:

Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.” (Ioan 16.7).

Şi încă ceva din Biblie:

Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că voi fi cu voi şi în voi, până la sfârşitul veacului..” (Ioan 14.19  şi Matei 28.20).

Vă mai citez ceva: „Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci.

Şi: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; ….. şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16.13).

Acestea sunt citate din Cuvântul lui Isus, sunt cuvintele Lui. Şi dacă aşa este scris, mai este ciudat când, astăzi, cuvintele Lui se împlinesc chiar sub ochii noştri? Sau este ciudat dacă văzându-le, oamenii care sunt necredincioşi spun că sunt de la Diavolul? Nu, nu este ciudat pentru că Isus a spus:

Dacă pe Stăpânul casei (care era El, Cel ce locuia în cortul trupesc al lui Dumnezeu) L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi aşa, pe cei din casa lui?”” (Matei 10.25).

Dacă ei L-au numit pe Cel ce era Marele Preot, Prorocul prorocilor, Împăratul împăraților, Puterea tuturor puterilor, Stăpânul tuturor văzătorilor, Creatorul tuturor, deci dacă L-au numit pe El, Beelzebul, cu cât mai mult îi vor numi aşa pe aceşti văzători micuți din casa Lui? Dacă pe Tatăl L-au numit un diavol, cu cât mai mult îi vor numi diavoli pe copiii Lui? Înțelegeți ce vreau să spun?

Prin urmare, luați poziție chiar în seara aceasta, dragi prieteni. Puneți-vă de partea lui Hristos; de partea pe care se dovedeşte cu adevărat că stă El.

Fraților, El nu face aceste lucruri în ascuns, ci le face în mod deschis, astfel încât să poată fi văzute de toți. Ele nu sunt făcute doar într-un colț al lumii, ci sunt făcute pretutindeni în jurul lumii, dovedind că sunt făcute de El.

Aceste semne sunt făcute ca să fie împlinit ceea ce a fost prorocit în Biblie cu privire la aceste zile. Aici simt Duhul lui Dumnezeu.

Ascultați atenți, căci este un lucru glorios. Aceasta este ziua Domnului; este ziua în care trebuie să ne bucurăm, pentru că înaintea ochilor noştri şi în auzul urechilor noastre s-a împlinit Cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi. Duhul Sfânt este aici ca să confirme Cuvântul Său.

Prorocia care a fost spusă prin proroci, se împlineşte chiar acum, înaintea ochilor vostri, a celor din Erie, Pennsylvania, în seara aceasta, pentru că Cel ce a scris aceste cuvinte, este aici ca să adeverească Adevărul lui Dumnezeu, conform Cuvântului Sămânță. Da, El este aici.

Prin urmare, haideți să ne bucurăm în inimile noastre şi să ne îmbărbătăm. Haideți să luăm aminte la ce am auzit şi să-L credem cu o inimă, cu un gând şi o simțire.

Noi suntem limitați pentru că suntem numai nişte oameni, aşa că putem face numai ce ne arată Tatăl. Nici eu nu pot să fac nimic altceva decât să împlinesc cuvintele care au fost vorbite de Domnul Isus.

Când a venit, El a împlinit întocmai Cuvântul lui Dumnezeu spus prin proroci. Amin. El a venit să împlinească prorociile din Vechiul Testament, credeți aceasta? (Amin).

Acum, Duhul Sfânt este aici ca să împlinească prorocia din Noul Testament, credeți aceasta? Dacă credeți, haideți să ne bucurăm pentru că astăzi este marea zi a Domnului nostru.

Nu vă îngrijorați, cei care sunteți bolnavi sau suferinzi; nu fiți îngrijorați, voi, cei care sunteți trişti. Şi voi, dragilor, care stați în cărucioare şi pe tărgi, nu vă descurajați! După ştiința medicală probabil nu mai există nicio şansă să vă faceți bine vreodată, pentru că medicii au făcut tot ce au ştiut ca să vă ajute, dar şi ei sunt doar oameni, ca mine. Însă El poate să vă ajute.

Dumnezeu ştie că dacă aş avea numai o picătură de putere sau de autoritate, m-aş coborî imediat de pe această platformă şi în câteva minute nu ar mai fi nicio persoană bolnavă printre noi. Sunt sigur că aşa ar fi procedat şi Învățătorul meu când a trecut pe la Betesda şi a văzut acea mare mulțime de nenorociți şi bolnavi.

Însă El a spus clar: „Eu nu pot face decât ceea ce-Mi arată Tatăl.

Fraților, aşa este cu fiecare muritor: este limitat în ceea ce priveşte Puterea lui Dumnezeu. De ce aceasta? Pentru că slava I se cuvine în totul lui Dumnezeu, şi nu cărnii. Astfel,  chiar şi Fiul lui Dumnezeu, a arătat spre Tatăl spunând: „Fiul nu poate face nimic de la Sine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. Și tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.” (Ioan 5.19; 14.10).

Evanghelia aceluiaşi Dumnezeu, este în seara aceasta printre noi.

În curând va trebui să plec în Africa. Într-un fel, nu-mi place că trebuie să plec, pentru că trebuie să-mi iau rămas bun de la soție şi de la copii, ceea ce nu-i deloc plăcut.

Într-una din zile, o doamnă m-a întrebat, într-un restaurant:

Îți vei lăsa copiii şi soția singuri ca să pleci în Africa?

„Da, doamnă.”

Dar de ce te duci în Africa?

„Să duc Evanghelia lui Isus Hristos şi în Evanghelia Sa este scris: „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.” (Ioan 14.26).

Apoi am adăugat: „Eu fac foarte puțin pentru El, lăsându-mi iubita soție şi copilaşii, ca să merg pe câmpuri străine şi să-I duc Eanghelia, dacă mă gândesc la faptul că El a părăsit slava şi a venit aici, jos, ca să moară pentru mine.”

Femeia a plecat să-mi aducă micul-dejun, iar după câteva minute s-a întors şi mi-a spus: „Domnule, sunt atât de puțini oameni care gândesc în felul acesta, astăzi!”

Prieteni, lumea este flămândă, de aceea dați-le Evanghelia în toată plinătatea puterii ei.

În seara când a fost făcută fotografia cu Îngerul Domnului, eram în Houston, iar cu două zile înainte de aceasta, a venit la mine fratele Bosworth şi mi-a spus: „Uită-te aici, frate Branham.” El avea în mână o fotografie a strănepoatei lui, Florance Nightingale, cunoscuta soră medicală din Anglia. Pe atunci, ea se afla în Africa şi avea o umflătură malignă la stomac. Medicii au ținut-o acolo până n-au mai rămas decât pielea şi oasele de ea, atât de tare o mâncase boala. Cred că cântărea cam 35-40 de pounds (~16-18kg), iar în jurul trupului ei mic avea înfăşurată o cârpă mică.

Ea mi-a trimis un bilet de avion, ca să merg cât mai repede în Africa. Uneori când ajung acasă, găsesc câte 8-10 bilete de avion din diferite locuri, aşa că îngenunchez şi-L întreb pe Domnul încotro s-o apuc. După ce îmi vorbeşte, eu returnez toate celealte bilete. Într-un fel este greu ceea ce fac, dar îmi aduce multă bucurie şi mângâiere. Este un lucru deosebit, să ştii că ai făcut ceva pentru cineva, indiferent câtă batjocură trebuie purtată sau ce cruce.

Eu mă gândesc adesea la versurile acestea:

„Doar singur Isus a trebuit Să poarte crucea,

Iar restul lumii, nu?

Acolo este o cruce pentru fiecare

Şi este o cruce şi pentru mine.”

Toate acestea nu înseamnă un pat cu flori, ci multă luptă… Uneori, când oamenii se pun în ordine şi cred, demonii care i-au stăpânit vin şi te tulbură noaptea, de aceea este bine să ştii ce faci.

Deci ei mi-au trimis poza ei, iar eu am plâns ca un copil, văzând-o. Am îngenuchiat, am pus telegrama jos, şi fotografia, şi am început să mă rog împreună cu soția şi fetița mea, spunând: „Tată ceresc, Tu ştii că eu nu pot pleca de aici, deoarece sunt aşteptat de mii de oameni care doresc să mă rog pentru ei. Dar, dacă Tu vrei să Te atingi de această femeie sărmană, aflată pe moarte în Africa, şi o vei vindeca, va fi pentru mine ca şi cum ai spune: „Poți să mergi acolo!” Eu nu pot face mai multe pentru ea, dar Tu poți, iar dacă vrei să las adunarea şi să plec acolo, o voi face, Tată.” Eu i-am încredințat-o Lui, apoi am mers mai departe, dându-i fotografia fratelui Bosworth.

După aceea, am fost sunat de două ori de regele George al Angliei, voi ştiți cu toții aceasta, ca să merg să mă rog pentru el. Când am fost în Forth Wayne, a fost vindecat un om care avea scleroză multiplă, şi care era prieten cu secretarul regelui. Nu am putut pleca chiar atunci, dar m-am rugat pentru rege, ca Domnul să-l țină până voi ajunge la el.

Nu voi uita niciodată că în ziua când am aterizat la Londra, i-am zis fratelui Baxter: „Frate Baxter, poate că mă voi putea odihni puțin înainte de a începe aceste servicii.” Spuneam aceasta pentru că mă gândeam că în Finlanda mă aşteaptă mii de suflete. DacĂ va fi cu voia Domnului, mâine seară am să vă povestesc ce s-a întâmplat în Finlanda.

În timp ce ne îndreptam spre aerogară, am auzit cum difuzoarele de pe aeroport mă anunțau că cineva doreşte să mă vadă urgent. Aceasta se întâmpla pe aeroportul interna-țional situat la 20 de kilometri de Londra. Fratele Baxter m-a privit şi mi-a zis: „Mă voi ocupa eu de problema aceasta, frate Branham,” apoi a plecat.

Când m-am apropiat, mai mulți predicatori au venit în jurul meu şi mi-au spus: „Vino, te rugăm, căci doamna Florence Nightingale din Africa, a sosit cu un avion ce a aterizat chiar înaintea voastră. Este pe moarte şi doreşte să te vadă.” Oh, dar cum puteam să merg la ea în toată acea încurcătură?

„Duceți-o la hotel, căci eu trebuie să merg mai întâi la palatul Buckingham, apoi sunați-mă, căci voi fi la Piccadilly Hotel.”

Am aranjat cu fratele Baxter şi mai târziu ne-am dus la hotel, după ce mai întâi am mers la palat, de unde ne-am întors pe jos la Westminster Abbey.

Apoi am fost sunat de acel predicator englez, care avea taxi, şi ne-am dus la el acasă. Era cam cețos în acea dimineață, dar fratele avea o casă drăguță şi o biserică mare. Ne-am dus la etaj, unde erau mai mulți frați care ne-au urat bun-venit.

Oh, frați şi surori, voi ați citit cartea mea, în care povestesc întâlnirea cu Georgie Carter, care cântărea doar vreo treizeci şi ceva de pounds, şi care nu se coborâse din pat de nouă ani. Când am văzut-o, am crezut că este cea mai sărmană ființă omenească pe care am văzut-o vreodată. Acum, ea este pianistă în biserica mea din Milltown, unde sunt păstor.

Când m-am dus la ea, oamenii din vecini spuneau: „S-o vedem vindecată şi te vom crede!”, pentru că se gândeau că este vrăjită sau hipnotizată. Ei nu au putut crede nici atunci când au văzut-o sănătoasă.

De atunci au trecut mulți ani, dar pentru ei, ea este tot „vrăjită sau hipnotozată”. De atunci s-a îngrăşat, aşa că acum cântăreşte în jur de o sută de pounds.

Oh, şi când am intrat în camera unde se afla femeia de care vă spun, când a văzut-o fratele Baxter şi-a întors privirea imediat, căci nu o putea privit de milă…chiar şi eu am simțit că-mi iese inima din piept, atât de slabă era sărmana. Nu avea putere să vorbească tare încât s-o pot auzi, aşa că m-am aplecat ca să o aud ce spune.

„Frate Branham”, a spus ea, „aş vrea să îți ating mâna.”

Oh, prieteni, dacă Isus va întârzia să vină să-Și ia mireasa Sa, noi toți va trebui să ne întoarcem în țărâna pământului, căci aşa a hotărât Dumnezeu.

Când i-am luat mâna în mâna mea, vă spun cu toată sinceritatea, că am avut impresia că am atins un schelet cald. Brațul ei era numai oase, şi voia să-i văd trupul.

Aş vrea să vă spun ceva, pentru că ştiu că am audiență amestecată aici, şi vreau să fiu înțeles corect în ceea ce spun, ca frate al vostru. Când am luat pânza aceea de pe trupul ei, ea nu mai arăta ca un om, ci ca un schelet. Măcar că era femeie, nu mai avea sâni, căci totul era supt înăuntru aşa că nu se vedeau decât coastele acoperite de piele. Trupul ei era atât de slab, încât numai Tatăl ceresc ştie cum de mai trăia. Curând a început să plângă, lacrimile curgându-i pe obraji. Privind-o, m-am gândit că de unde mai avea umezeala pentru acele lacrimi, căci nu înțelegeam aceasta. Picioarele erau de o culoare albăstruie, deoarece era hrănită artificial cu glucoză şi vitamine, pentru că nu mai avea putere nici să mestece şi să înghită mâncarea.

Sora medicală ce stătea lângă ea, s-a aplecat să audă ce spune, şi ea a zis: „Aş vrea ca fratele Branham să-L roage pe Dumnezeu să mă lase să mor, pentru că nu pot muri.”

Ea nu putea mânca, iar medicii nu-i mai găseau venele ca să-i introducă perfuzia, aşa că se usca pur şi simplu.

În încăpere eram eu, fratele Baxter, fratele Lindsay, fratele Moore şi încă doi sau trei predicatori care o însoțeau, plus asistentele medicale, aşa că le-am zis: „Haideți să ne plecăm pentru rugăciune.” Oh, şi când am început să mă rog… Biblia este dechisă în fața mea şi Tatăl nostru ceresc este destul de aproape să audă ce spun….abia am spus: „Tatăl nostru care eşti în ceruri…” că un porumbel mic a zburat la fereastră şi a început să zică: „gu, gu, gu”, plimbându-se încoace şi încolo pe pervaz: „gu, gu, gu”. Tot timpul cât m-am rugat, a gângurit continuu, iar când ne-am ridicat, i-am întrebat pe predicatorii aflați în cameră:

„Ați auzit porumbelul acela?” El plecase între timp, iar în timp ce le spuneam celor prezenți ce se întâmplase, am spus fără să mă pot controla: „Aşa vorbeşte Domnul: tu vei trăi şi nu vei muri!”

Acum, avem o scrisoare de la ea şi ne spune că se simte foarte bine şi  cântăreşte 155 de pounds (~70km). Ne-a trimis şi o fotografie în care este total diferită de sărmana pe care am întâlnit-o la Londra. Nici nu putea fi recunoscută dacă i-ai pune fotografia alături de acel schelet.

Cine a făcut aceasta? Rugăciunea mea? Nu, nu rugăciunea mea a făcut-o, ci credința ei în ceea ce a făcut Isus pentru ea, acum 1900 de ani.

Tot aşa, şi voi ați fost salvați cu 1900 de ani în urmă, ați fost scoşi din păcat şi ruşine şi aduşi în părtăşie cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Isus nu v-a salvat aseară sau anul trecut, ci atunci ați acceptat ceea ce El a făcut deja pentru voi, căci „El a fost străpuns pentru fărădelegile noastre şi în rănile Lui am fost vindecați.” Acceptați chiar acum ceea ce a făcut El pentru voi, căci în Evrei 3.1 scrie: „…ațintiți-vă privirile la…Marele Preot al mărturisirii noastre, adică la Isus…

Cu alte cuvinte, El nu vă poate salva pe baza meritelor rugăciunilor voastre, nici pentru entuziasmul vostru şi nici pentru lucrările bune pe care le faceți, ci o face prin meritul credinței voastre şi pe baza mărturisirii voastre, pentru că este scris:

„…pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.” – Matei 10.32 -.

Nu are rost  să vă certați dacă este sau nu în legământ, pentru că dacă este scris în Cuvânt, Dumnezeu este suveran şi trebuie să împlinească ceea ce este scris, pentru că cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Lui nu vor trece.

Dumnezeu valorează cât valorează Cuvântul Său, iar dacă Cuvântul Lui nu este bun, nici El nu este bun.

Dacă eu nu pot avea încredere în ceea ce-mi spui, înseamnă că nu eşti bun, căci eşti tot atât de bun, ca şi cuvântul tău, iar cu Dumnezeu este la fel.

Ca şi credinciosul creştin, eu cred că această Biblie este inspirată şi scrisă de Duhul Sfânt, fiind Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu este obligat față de Cuvântul Său şi deci, față de credinciosul care va accepta Cuvântul Său. Dar Cuvântul este o sămânță, aşa că dacă Îl acceptați în inima voastră prin credință, dacă Îl acceptați şi-L mărturisiți, Dumnezeu îl va aduce la împlinire.

Multe reviste şi ziare au scris despre mine spunând că sunt un vindecător divin, dar aceasta este o mare eroare. Eu le mulțumesc celor care au relatat despre vindecări, în ziare şi reviste, căci au fost vindecați chiar şi reporteri, dar eu nu sunt un vindecător divin.

Desigur, sunt şi publicații ostile – vreo două sau trei, dar restul eu relatat cazuri deosebite, care au fost examinate şi atestate de medici. Totuşi, unii au spus: „Păi, nu aparține de biserica mea…”

Dragi frați şi surori, există o singură Biserică, iar aceea este trupul de credincioşi ieşiți afară din toate bisericile, şi care sunt cu adevărat credincioşi în Domnul nostru Isus Hristos. Aceasta este singura Biserică ce există, iar noi nu putem adera la ea. Noi nu putem veni în această părtăşie, printr-o părtăşie baptistă, metodistă, catolică sau presbite-riană. Nu, nu. Nici nu putem intra în ea printr-o înțelegere, cum fac ei unirea aceasta dintre biserici. În Biserica Dumnezeului celui viu, nu intrăm printr-o scrisoare sau printr-o strângere de mână, nici prin botezul în apă, pentru că Scriptura spune: „Printr-un singur Duh, noi toți suntem botezați ca să alcătuim un singur trup.” Aceasta înseamnă că un creştin este născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu şi că noi devenim creştini pe baza Numelui Său.

Oh, cât Îl iubesc şi ştiu că şi voi Îl iubiți, iar dorința mea din seara aceasta, este ca El să vă vindece pe toți.

Acum, înainte de a chema rândul de rugăciune, vreau să vă fie clar un lucru: nu există niciun om care să posede puterea de a vindeca pe cineva în felul vindecării divine.

Un doctor poate să scoată ceva bolnav, sau poate să vă pună la loc o mână ruptă; el poate scoate un apendice sau un dinte, dar cine va vindeca locul? El poate pune împreună oasele rupte, dar cine le va suda? Este nevoie de supranatural.

Toate vindecările care se fac pretutindeni, în spitale şi oriunde, le face Dumnezeu. Indiferent ce ajutor primiți, acela este doar un remediu, este un ajutor, dar vindecarea o face Dumnezeu. Înțelegeți? Doctorul va face tot ce poate ca să vă ajute, dar numai Dumnezeu este Vindecătorul, deoarece Psalmul 103.3 spune: „Eu sunt Domnul care-ţi iartă toate fărădelegile tale şi îţi vindec toate bolile tale.” Credeți aceasta?

Voi puteți veni la mine ca să vă mărturisiți păcatele, dar eu nu vă pot vindeca. Dacă ați păcătuit împotriva mea, eu vă pot ierta, dar dacă ați păcătuit împotriva lui Dumnezeu, El este singurul care vă poate ierta. Și El a iertat fiecare om din lume, care este şi care va mai fi. Ei sunt deja iertați, dar aceasta nu-i va ajuta decât dacă vor accepta aceasta prin credință şi o vor mărturisi.

El i-a vindecat pe toți bolnavii, dar aceasta nu-i va ajuta decât atunci când ei vor mărturisi aceasta, prin credință, şi vor crede, acționând apoi pe baza mărturiei lor, pentru că „După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără faptă este moartă.” (Iacov 2.26).

Voi trebuie să credeți şi să acționați ca atare. Astfel, când Îl acceptați pe El ca Mântuitorul vostru, trebuie să credeți şi să vă purtați ca El.

Eu m-am născut în lume, nu prin voia unui om, ci prin voia lui Dumnezeu, prin hotărârea mai dinainte a Sa. Tot aşa, eu m-am născut în Trupul Său, nu prin sfințenia mea, căci nu am niciuna; nici prin familia mea, căci fiind imigranți irlandezi, ei erau catolici; mai mult, părinții meu nu mergeau deloc la biserică. Totuşi, când m-am născut, într-o biserică micuță din munții Kentucky, Lumina pe care o vedeți în fotografie, a intrat în cameră şi a stat acolo, fiind cu mine de când eram copil. Mai târziu, mi-a vorbit şi mi-a spus că a fost trimis din prezența lui Dumnezeu ca să mă însărcineze să fac aceste lucruri în fața oamenilor, cerându-le să nu se alăture la metodişti, baptişti sau presbiterieni, ci să creadă în Domnul Isus Hristos. Dacă mă vor asculta, ei vor fi salvați din păcat şi vindecați.

Prin urmare, eu v-am spus numai adevărul. Dacă v-aş spune că eu fac aceste lucrări, aş fi un mincinos, pentru că eu nu pot face nimic de la mine însumi. Tot ce pot face eu, este să vă vorbesc despre El, apoi Domnul va dovedi că acesta este Adevărul. Dacă veți fi sinceri şi vă veți ruga în seara aceasta, în timp ce serviciul se va derula, şi dacă Domnul îmi va arăta care este problema voastră, eu vă voi spune adevărul, iar dacă nu-mi va arăta, nu vă voi putea spune nimic.

Au fost date o mulțime de numere de rugăciune, dar vom putea chema doar o parte din ele, pentru că ungerea nu ține atât de mult. Managerii şi fiul meu, mă vor lua şi mă vor duce, deoarece mâine seară am o altă întâlnire.

Cred că oricine cunoaşte Biblia, ştie ce vreau să spun: Uitați-vă la Daniel: când a văzut acele vedenii, a spus: „Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit şi am pierdut orice vlagă.” (Daniel 10.8). De ce aceasta?

Pentru că Isus a spus: „Lucrările pe care le fac Eu, le veți face şi voi; ba încă altele şi mai mari.”  (Ioan 14.12).

Odată, a venit la El un bărbat, iar când l-a văzut, Isus i-a zis: „Iată un Israelit adevărat.” (Ioan 1.47). Cu alte cuvinte: „Iată un creştin.” Şi Natanael, căci despre el este vorba, L-a întrebat: „De unde mă cunoşti?”, și Isus i-a răspuns: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.” – v.48. Este adevărat?

Când a vorbit cu femeia de la fântână, ca să intre în legătură cu duhul ei, i-a zis: „Du-te, i-a zis Isus, de cheamă pe bărbatul tău, şi vino aici.” Dar ea I-a răspuns: „N-am bărbat.” Și Isus a continuat: „Bine ai zis că n-ai bărbat.Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi acela, pe care-l ai acum, nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.” (Ioan 4.16-18).

Fraților, El a făgăduit că se vor face lucrări şi mai mari, adică şi mai multe, pentru că, zicea El: „Mă duc la Tatăl.

Acum, aceasta este împlinirea Cuvâtului, de aceea, fie ca Domnul Isus să binecuvânteze fiecare inimă din locul acesta, în timp ce ne vom pleca inimile pentru rugăciune.

 Tatăl nostru ceresc, Îți suntem recunoscători, în seara aceasta, pentru Puterea Evangheliei, căci inimile însetate vor sta în clădiri supraaglomerate şi în căldură, sau mii şi mii stau chiar acum, sub soarele fierbinte din Jamaica şi din insule, ca să asculte Evanghelia lui Hristos, vorbită în simplitatea şi în puterea ei. Fă ca oamenii să vadă Duhul Sfânt venind jos, într-un mod miraculos, ca să-i vindece pe cei ce au nevoie de vindecare.

Îți mulțumim, Tată, pentru acest stat, Pennsylvania, pentru guvernatorul lui, pentru toți oficialii şi pentru oraşul Erie, căci oamenii aleargă din toate părțile ca să găsească alinare pentru sufletele lor, în aceste biserici, ştiind că totul este numai o umbră, numai negativul a ceea ce va veni. Căci, într-o zi, moartea va developa filmul şi atunci vom sta față în față şi vom şti cum suntem cunoscuți.

Mulți sunt bolnavi şi în imposibilitate de a umbla, în timp ce alții se apropie de sfârşitul vieții, căci Satan a făcut acest lucru rău.

Tată, slujitorul Tău umil, Te roagă în seara aceasta, să faci ca oamenii să nu mă asculte pe mine, ci pe Tine, Dumnezeule.

Fie ca Îngerul trimis de Tine, care m-a călăuzit şi m-a hrănit în tot timpul vieții, să stea lângă mine, în seara aceasta şi să confirme cuvintele pe care le-am spus, pentru ca oamenii să poată crede în Tine, şi să fie vindecați şi mântuiți.

Fă ca după ce vor pleca de la această adunare, oamenii să fie conştienți de ce s-a întâmplat, şi astfel să înceapă mari treziri şi în celelalte biserici din oraş. Lasă ca acest oraş, ca şi celelalte, să fie în clocot pentru Domnul Isus. Fie ca orice predicator din oraş să fie inspirat, Doamne, când va vedea biserica plină de oameni care mărturisesc şi doresc să trăiască pentru Hristos. Îngăduie ca ei să-i vadă pe cei care au fost bolnavi odată, stând acolo sănătoşi şi punând mărturie pentru Tine, Doamne. Lasă ca în seara aceasta să se întâmple ceva care să-i mişte.

Eu am mărturisit în fața acestei adunări, şi a Ta, o, Doamne, că nu există niciun om pe pământ, care să fie vindecător divin sau salvator, căci doar Fiul Tău preaiubit a făcut aceasta pentru noi. De aceea, ne plecăm să-I aducem laudă şi slavă.

În seara aceasta, Doamne, Te rugăm cu smerenie să ne creşti credința în lucrarea încheiată de la Calvar, căci acolo, prin marea Sa suferință, a fost plătit dublul preț al vindecării şi al salvării noastre, pentru că „El a fost străpuns pentru păcatele noastre şi prin rănile Lui suntem vindecați.” Fie ca acel dublu Leac, să vină peste fiecare în seara aceasta. Şi aşa cum spunea orbul Finney Crosby:

Nu trece pe lângă mine, O, bunule Mântuitor.

Ascultă strigătul meu smerit

În timp ce pe ceilalți îi chemi

Nu trece pe lângă mine.

Tu eşti şuvoiul mângâierii mele.

Mai mult decât viața mea eşti,

Pe cine am pe pământ afară de Tine,

Sau în ceruri, pe cine am?

În seara aceasta, îî vedem pe aceşti oameni stând aici, cu cancer, cu boli de inimă, având doar câteva zile de trăit, după care vor trebui să răspundă la judecată.

O, Dumnezeule, blândule Mântuitor, nu trece pe lângă ei! Fă ceva şi mişcă credința lor, astfel încât să privească dincolo de medici, dincolo de negura ce-i înconjoară, şi să vadă Jertfa sângerândă atârnând înaintea lui Jehovah Dumnezeu, care a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit; de El să ascultați.

Noi auzim, în seara aceasta, Vocea care a spus odinioară, în Palestina: „…orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” (Marcu 11.24).

Îndură-Te, Doamne, şi dă-ne aceste lucruri. Ca slujitor al Tău, Te rog cu umilință, să mă ascunzi după vălul Tău. Îți cer aceasta, nu pentru că aş fi vrednic de asta, ci pentru că poporul Tău stă aici şi aşteaptă, iar Fiul Tău vrednic a murit pentru această cauză.

Dacă ai privi după nişte mâini sfinte, în seara aceasta, unde le-ai găsi? Noi am păcătuit cu toții şi am căzut din slava Ta, dar, o, Doamne, Cuvântul Tău este hotărâtor şi trebuie împlinit.

Îngăduie ca ceea ce am spus despre Îngerul Domnului, să fie confirmat în seara aceasta. Fie ca mulți dintre copiii Tăi să creadă si să fie vindecați.

Eu nu ştiu nimic despre cei aflați aici, dar Tu îi cunoşti, de aceea Te rog să faci ca inimile lor să fie aşezate la Calvar şi să creadă.

Tată, în timp ce vor crede, vrei să-i arăți slujitorului Tău umil, care sunt problemele lor? Ajută-mă, ca prin puterea Duhului Sfânt, să pot vedea problemele pe care le au, astfel încât să fie vindecați. Ascultă-mă, pentru că Îți cer aceasta, cu smerenie, ca slujitor al Tău, în Numele preaiubitului Tău Fiu, Isus Hristos, care Și-a întins mâinile ca să vindece. Amin.

Fiecare copil al lui Dumnezeu să se roage. Stați împreună. Nu am spus să vă ridicați, ci să stați împreună, adică cu o inimă. Vă mulțumesc. Stați cu mine în rugăciune, în unitate.

Știați că acolo unde nu este unitate Duhul lui Dumnezeu nu este bine venit? Știați aceasta? Când S-a dus să o ridice pe fiica lui Iair, Isus a spus: „…fetița n-a murit, ci doarme!”, dar oamenii nu L-au crezut, ci au râs de El, este adevărat? De aceea, i-a scos afară pe toți, luând cu Sine doar credincioşii. (vezi Matei 9.24-26).

Când Petru s-a dus s-o ridice pe văduva Tabita, care murise, oamenii plângeau şi se tânguiau, dar el i-a scos afară pe toți, după care a îngenunchiat şi s-a rugat, readucând-o la viață. (Fapte 9.36-42).

Altă dată, au adus la Isus un om surd şi mut, iar El l-a luat la o parte din norod, acolo unde nu era necredința preoților şi a celorlalți, şi l-a vindecat. (Marcu 7.32-35). Este corect?

Sunt sigur că voi, credincioşii creştini, recunoaşteți poziția mea, în seara aceasta, dar vreau să ştiți un lucru: eu nu sunt răspunzător pentru ce s-ar putea întâmpla cu cei necredincioşi sau sceptici. Aş vrea să fiți pe deplin încredințați că acea boală este un demon: de exemplu: surzenia, muțenia.

Doctorul a spus că nervii au murit în ureche, dar ce i-a făcut morți? De ce au murit cu toții? Pentru că acolo este o putere supranaturală care îi întrerupe şi astfel nu mai pot funcționa. În jurul mâinii mele, este ceva ca o bandă transparentă, dar voi nu puteți s-o vedeți, nici s-o simțiți, însă simțul meu o percepe. Deci, dacă simțurile naturale nu pot să perceapă acest lucru, înseamnă că acolo este o ființă supranaturală, este adevărat? Bilbia spune că după ce duhul de surzenie şi de muțenie l-a părăsit pe om, a putut să vorbească şi să audă. Deci era vorba de un duh. Demonii sunt neputincioşi până nu intră într-un trup. Priviți îndrăcitul pe care l-a întâlnit Isus în Gadara. Legiunea de demoni care-l posedau, I-au zis lui Isus: „Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei!”  (Marcu 5.12). Deci ei aveau nevoie de un trup, iar Isus le-a răspuns: „Duceți-vă.” Astfel, demonii care erau în acel maniac au intrat în porci, care s-au aruncat în mare şi s-au înecat, cum ar fi făcut şi omul posedat de ei.

Priviți-i apoi pe cei doi fii ai preotului Sceva, care au încercat să scoată duhul rău dintr-un epileptic aflat în criză. citiți Fapte 19 şi vedeți ce li s-a întâmplat. Ei l-au văzut pe Pavel scoțând dracii afară şi L-au văzut şi pe Isus, aşa că i-au zis demonului din acel om:

Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiți afară!” – v.13.

Atunci duhul rău din acel om le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi, cine sunteţi?” – v.15.

Şi omul în care era duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi şi i-a schingiuit în aşa fel, că „au fugit goi şi răniți din casa aceea”. Este adevărat? – v.16.

Fraților, demonii din seara aceasta, sunt aceiaşi, doar că ştiința medicală îi numeşte: epilepsie, surzenie, muțenie, cancer, cataractă, etc. Ei sunt demoni, iar când ies dintr-un om, intră în altul. Din cauza aceasta, de-a lungul țării sunt foarte, foarte mulți oameni bolnavi de aceste boli. Prin urmare, vreau să ştiți că eu nu sunt răpsunzător pentru critici, ci doar pentru cei credincioşi. În ordine.

Unde este fiul meu? Câte numere de rugăciune ai împărțit? De la 50 la 100. Aseară, am început de la nr. 1, iar acum vom începe de la nr.50.

Uitați-vă la numerele voastre şi la numărul vecinului vostru, căci s-ar putea să fie surd şi să nu audă când este strigat numărul lui. Aş vrea să vă aliniați aici. În ordine.

Să văd câți din cei prezenți nu au numere de rugăciune. Credeți din toată inima? Să credeți că Domnul Isus este aici ca să vă facă bine. Desigur.

Eu provoc pe orice credincios din locul acesta să-i ceară Atotputernicului Dumnezeu, Tatăl Domnului Isus Hristos, să vă vindece.

Voi, femeilor de pe tărgi, priviți spre El şi credeți din toată inima. Noi suntem stăini, nu ne cunoaştem, însă priviți spre El şi credeți din toată inima că Isus Hristos este aici ca să vă facă sănătoşi. Credeți? Câți din cei bolnavi, care n-au număr de rugăciune, doresc să fie vindecați? Credeți că o va face? În ordine, atunci rugați-vă şi credeți, apoi rugați-L să vă vindece. Credeți şi fie ca Dumnezeul cel veşnic să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi.

Voi, cei din rând, credeți din toată inima? Ştiți că nu vă cunosc, de aceea credeți din toată inima. În ordine.

Ce mai faci, doamnă? Bănuiesc că nu ne cunoaştem, da? Tu ai venit la mine pentru ajutor, şi eşti creştină, credincioasă, pentru că Duhul Sfânt nu se împacă cu păcatul.

Dacă ați mai fost şi la alte adunări, ați putut observa că dacă este păcat pe platformă, Duhul Sfânt îl somează imediat, pentru că El nu poate tolera păcatul. El este Sfânt şi cere sfințire. Aş vrea ca tu să crezi că sunt slujtorul lui Dumnezeu, şi crezi, aşa că aş dori să vorbesc puțin cu tine pentru că eşti primul „pacient”. Voi vorbi aşa cum a vorbit Isus cu femeia de la fântână, când i-a zis: „Dă-Mi să beau.”, iar ea I-a răspuns:

Nu se cade ca Tu, care eşti evreu, să ceri ceva de la mine, o femeie samariteancă.” Atunci Isus a continuat: „Dacă ai şti cu cine vorbeşti, Mi-ai cere tu de băut.”

Şi convesația a continuat până când El i-a spus care era problema ei, este adevărat? Şi Domnul a promis că lucrările pe care le-a făcut atunci, le va mai face, căci va fi o ploaie timpurie şi târzie; şi iată că ele au loc în aceste zile din urmă. Tu simți că în clipa aceasta se întâmplă ceva, dar nu este ceva rău, care te-ar putea răni, ci este ca să te vindece. Ai văzut tabloul de aseară? Nu ai fost aici. Aş vrea să vii aici, după amvon, şi să priveşti tabloul acela, căci în felul acesta vei vedea cum arată o Ființă supranaturală. De când am început să vorbim, peste tine vine un sentiment plăcut şi dulce. Dacă este adevărat, ridică mâna. Acesta este Îngerul Domnului, care a intrat în legătură. Cu tine este ceva în neregulă. Eu sunt doar slujitorul Lui, asemeni cablului care duce la becul de acolo, înțelegi? Şi nu cablul aprinde becul, ci electricitatea care trece prin el, căci cablul nu poate produce lumină. Tot aşa, nu eu ştiu ce este cu tine, ci Lumina care este peste tine, Duhul pe care-L simți chiar acum, El Te cunoaşte, El aduce Lumina.

Da, doamnă, tu suferi. Eşti o ființă extrem de nervoasă şi ai multe probleme. Te trezeşti de mai multe ori, noaptea, este corect? (Da, este adevărat. Este foarte adevărat.). Văd că lângă tine stă un doctor. Ai avut mai multe operații, nu-i aşa? (Da). Problema ta principală este la spate, este adevărat? Asta ți-a pricinuit şi probleme la stomac, da? (Totul este perfect adevărat). Vedeți, numai Dumnezeu poate descoperi aşa ceva. Prin urmare, voi ați auzit glasul meu, dar nu eu sunt Cel care i-a spus acele lucruru, ci Domnul mi le-a arătat, iar eu le-am văzut. (Este foarte adevărat. Odată mi s-au făcut două operații, iar altă dată mi s-au făcut cinci operații).

În ordine. Deci cine altcineva ar putea cunoaşte toate aceste lucruri în afară de Dumnezeu? Este adevărat? Uneori nici nu-mi dau seama ce se petrece. Acum, acel simțământ nu mai este la fel. Vezi, a plecat. Aceea a fost binecuvântarea lui Dumnezeu, care a venit peste tine.

Este acelaşi Duh care i-a arătat Domnului nostru Isus Hristos ce a făcut Natanael sub smochin, când i-a spus că este un credincios adevărat. Este acelaşi Duh? Desigur. El a venit din nou la tine, căci tu eşti binecuvântată, sora mea. Rugăciunile tale sunt ascultate, iar suferința ta s-a sfârşit, căci Hristos te-a vindecat. Du-te în pace şi fii sănătoasă în Numele Domnului Isus.

Mulțumiri să-I fie aduse Domnului Isus Hristos care a adus din nou Duhul lui Dumnezeu printre noi; căci Hristos cel înviat este printre noi, în seara aceasta, ca să îi vindece pe toți cei ce au nevoie de vindecare. El este aici, prieteni, dar eu nu am nicio posibilitate de a-L aduce la voi, ci numai credința voastră o poate face.

Priviți! Expresia feței bolnave s-a shimbat în timp ce coboară de pe platformă.

Ce mai faceți, doamnă? Scumpul nostru Mântuitor este minunat, nu-i aşa? Da, este. El este şi astăzi la fel de bun ca întotdeauna.

Dacă un om crede aceasta, iar dragostea lui Dumnezeu îi cuprinde inima, este un creştin. Şi Cuvântul spune că „ferice este de cei ce însetează şi flămânzesc după neprihănire.

Toți cei prezenți pot vedea că porți ochelari, deşi ochii tăi par sănătoşi şi limpezi, eu cred că ai probleme la ochiul stâng, nu-i aşa? (Ba da.) Şi nu numai ochiul stâng este bolnav, ci şi urechea stângă. (O, lăudat să fie Domnul! Aşa este.). Da, şi mai văd că toată partea ta stângă este bolnavă. (Aşa este.). Tată, binecuvânteaz-o pe această femeie suferindă, peste care îmi pun mâinile, în Numele lui Isus Hristos, şi vindec-o. Ca slujtor al Tău, o binecuvântez ca să primească vindecarea. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Du-te şi mărturiseşte că vei fi bine, apoi stai pe mărturia ta. Amin.

Haideți să spunem: „Îți mulțumesc, Isuse scump, Îți mulțumesc.” Îți ordine.

Aş vrea să fiți respectuoşi cu toții şi să credeți, căci dacă veți crede, Dumnezeu vă va face bine.

Vino, soră dragă. Aici sunt mulți oameni care cred, aşa că devine foarte greu. Acolo sunt deja mai mulți oameni care au fost vindecați, iar aceasta mă face tot mai slab.

Noi nu ne cunoaştem, dar aş vrea să vorbim puțin, căci vedenia mă slăbeşte. Dă-mi puțin mâna ta dreaptă, şi crede din toată inima. Da, doamnă. Tu ai cancer la piept, la sânul tău drept, este adevărat? Ce crezi, de unde ştiu aceasta?

Aş vrea să fiți atenți la ceva. În timp ce aveți mâinile puse peste mâna mea, uitați-vă la ce se întâmplă pe mâna mea. Veți observa nişte pete albe care se mişcă în sus şi-n jos pe ea. Nu ştiu ce sunt, le-aş numi mai degrabă vibrații.

În tine este o umflătură vie, ceva ce are viață. Ea a fost un germene, aşa cum ai fost şi tu. Tu ai început din pântecele mamei tale, unde celulele s-au multiplicat până ai devenit o ființă umană. Atunci acel germene al morții nu era în tine, dar a intrat şi a început să-şi construiască o casă micuță, dezvoltând celule peste celule, până a devenit o umflătură. Ea s-a dezvoltat la fel ca tine, numai că nu are o formă şi nu este muritoare ca şi tine, ci are un stăpân: pe Diavolul; şi are un scop: să-ți ia viața. Acum uită-te aici, deoarece Biblia spune că orice mărturie să fie întărită pe baza a doi sau trei martori. Este adevărat? (Da). Ia-ți mâna de pe mâna mea, apoi priveşte-o. Vezi? Acum mâna mea este normală. Este ca orice altă mână, da? Bine. Acum pune batista aici, apoi ia mâna aceasta şi pune-o aici. Vezi? Nu este nicio diferență, mâna mea este normală. Ei bine, dar de ce la mâna asta s-a văzut acea schimbare, în timp ce cu cealaltă nu s-a întâmplat nimic?

Acum, îmi voi pune mâna peste mâna ta. Nu este nimic. Vino aici, reverend Baxter. Eu l-am examinat pe reverend Baxter de mai multe ori şi ştiu că nu are nimic, de aceea, voi pune mâna lui dreaptă peste a mea. Tot nimic, este adevărat? Acum pun mâna aceasta aici. Vedeți ce se întâmplă? Înțelegeți  ce vreau să spun? Cum ar fi această mână în locul celeilalte? Când El mi-a vorbit, mi-a dat două semne, la fel ca lui Moise, şi mi-a spus: „Să iei persoana de mâna dreaptă.” Aceasta merge prin mâna mea stângă până la inimă şi ați văzut ce se întâmplă.

Deci Biblia spune că orice vorbă trebuie întărită pe mărturia a doi sau trei martori, este corect? Tu ai venit la mine ca la un străin, căci nu ne cunoaştem, dar când ți-am atins mâna, Duhul Sfânt a venit şi mi-a spus care este problema ta şi unde este localizată. Acesta-i adevărul. Eu nu am altă posibilitate de a cunoaşte aceste lucruri, decât prin descoperirea lui Dumnezeu. Acesta este un martor, este corect? Al doilea martor îl vezi pe mâna mea, o reacție fizică, da?

Aş vrea ca fiul meu, care nu a văzut încă aceasta, să vină în față. Vreau să te mişti, fiule. Îmi voi pune mâna aici, vezi cum este? Dă-mi mâna ta, Paul…iar mâna reverendului Baxter o voi pune aici. Vedeți? Priviți acum, ce se întâmplă când pun mâna femeii aici. Înțelegeți ce vreau să spun?

Paul, îți aminteşti acea noapte din Vandalia, Illinois, când dormeai şi Îngerul Domnului stătea deasupra mea? Atunci am pus perna peste tine, ca să nu te sperii când te vei trezi şi-L vei vedea, iar după ce ți-am explicat cum stau lucrurile, ți-am zis: „Iată-L!” Totuşi, tu ai alergat spre mine, strigând. Acesta este acelaşi Înger al lui Dumnezeu care stă aici punând mărturie. Atunci a fost pentru prima dată când L-a văzut şi Billy.

În ordine. Acum puneți-vă mâinile la loc. Aş vrea să țin puțin mâna ta, ca să vezi că nu este vorba de poziție. Vezi?

Priveşte puțin. Vezi, petele vin în valuri. Uite, aici sunt ca nişte negi albi. Îi puteți vedea şi din audiență. Îi vezi cum merg încolo? Acum pleacă şi vin iarăşi înapoi. Ce este aceea? Viața din acel cancer, duhul ei, care este foarte agitat. Dacă voi putea să te fac să crezi, el te va părăsi, iar dacă nu pot, va rămâne. Totul depinde de credința ta, în lucrarea terminată de El la Calvar.

Crezi că Dumnezeu L-a trimis pe Isus şi că El a murit pentru vindecarea ta? În ordine, soră, credința ta te-a salvat. Totul s-a oprit. Vino aici, Billy.

În ordine. Poți pleca de pe platformă. Fii sănătoasă în Numele Domnului Isus. Credința ta te-a făcut bine.

Haideți să spunem: „Mulțumiri să-i fie aduse Domnului Isus Hristos.”

Nu rugăciunea mea a salvat-o, ci credința ei. Au fost trei mărturii, este adevărat? Haideți să le vedem. Mai întâi i-a fost spus ce a făcut; i s-a spus ceva supranatural; apoi i-a vobit cu privire la problema ei; şi în fine, ea a putut să vadă rezultatul fizic. Şi în timp ce credința ei era aici, aceeaşi mână în acelaşi loc, acele pete albe au plecat de pe mâna stângă; viața din acea tumoare malignă a părăsit-o. Ea ştie aceasta. Întrebați-o dacă nu a trecut peste ea un simțământ rece prin sânul ei, dovedind că a fost vindecată.

Cred că ar trebui să ne plecăm capetele, în respect, şi să-I mulțumim Domnului nostru.     Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfințească-Se Numele Tău; vie Împărăția Ta, făcă-Se voia Ta atât în ceruri, cât şi pe pământ.

Dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele şi iartă păcatele noastre precum şi nou iertăm pe cei ce ne-au greşit.

Şi nu ne duce în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Căci a Ta este Împărăția şi puterea şi slava, în veci. Amin.

Atotputernicule Dumnezeu, Autorul vieții, Dătătorul oricărui dar duhovnicesc, trimite binecuvântările Tale peste aceşti oameni, şi măreşte-le credința, astfel încât să poată şti chiar în acest ceas, că I-ai vizitat, venind în mijlocul nostru în forma Duhului Sfânt, Hristos cel înviat.

Fă ca atunci când vom pleca de aici, să spunem şi noi ca cei doi ucenici care se aflau în drum spre Emaus: „Nu ne ardea inima în noi… ?” căci au  putut vedea că Hristosul lui Dumnezeu a înviat din morți şi era viu printre ei.

În seara aceasta suntem foarte conştienți că El a înviat din morți cu 1900 de ani în urmă şi că trăieşte de-a pururea, locuind în Biserica Sa, şi făcând mijlocire pentru credincioşii care mărturisesc lucrările Lui şi suferințele Lui de la Calvar.

Atotputernicule Dumnezeu primeşte mulțumirile noas-tre pentru El, în Numele lui Isus Hristos. Amin.

În ordine. Să vină următorul.

Bună seara, domnule. Nădăjduiesc că binecuvântările lui Dumnezeu vor veni peste tine şi că Domnul va face ceva şi în cazul tău. Crezi că ceea ce am spus despre Dumnezeu este adevărat? Şi despre Duhul Sfânt este adevărat? Atunci, Îngerul care a venit jos, este trimis de Dumnezeu, ca să binecuvânteze poporul Său din zilele din urmă, după predicarea Cuvântului Său.

Noi ne gândim la acele lucruri pe care credința le-a clădit prin lucrători de-a lungul epocilor şi la bunătatea iubitoare care vine jos, în zilele din urmă, ca să facă ceva pentru noi, prin faptul că a trimis un dar profetic care Îl preamăreşte pe El înaintea oamenilor, făcându-i să vadă că El este şi astăzi Acelaşi. Da, El trăieşte încă, făcând mijlociri, iar îngerii sunt duhuri lucrătoare, sunt trimişi din Prezența lui Dumnezeu.

Frate, ai înțeles că Dumnezeu nu-Și ia niciodată Duhul de pe pământ? El îşi ia omul, dar nu-Și ia niciodată Duhul. Astfel, El l-a luat pe Ilie, dar Duhul de peste Ilie a venit peste Elisei. Apoi, câteva sute de ani mai târziu, a venit Ioan Botezătorul, peste care era acelaşi Duh, făcându-l să se poarte la fel ca Ilie, iar Biblia a făgăduit că va veni din nou, în zilele din urmă. Vedeți? Dumnezeu îşi ia omul, dar Duhul Lui rămâne. El Și-a luat Fiul, dar Duhul Lui a rămas pe pământ: Duhul Sfânt. Vedeți? L-a trimis înapoi să locuiască în omenire. Eşti conştient de aceasta? (Da, sunt. Eu cred aceasta.) Crezi?

Tot Biblia spune că Isus este acelaşi ieri, azi şi în veci, iar Domnul Isus a zis: „Încă puțin si lumea nu Mă va mai vedea…” Aceasta este ordinea mondială, timpul în care suntem acum. Deci „ei nu Mă vor vedea”. De ce? Pentru că trupul Lui Fizic a fost luat la cer, după ce a fost făcut şi jertfit ca un Miel pentru că noi suntem vinovați.

Lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea.” „Voi?” Cine sunt aceşti „voi”? Credincioşii. „Căci voi fi cu voi şi în voi, până la sfârşitul lumii.

Aceste cuvinte se refereau la Petru, Iacov şi Ioan şi la cei ce erau acolo? Sigur că nu, pentru că ei nu mai sunt printre noi astăzi, ci trăiesc doar în slavă. Atunci cui îi vorbeşte El? Credicioşilor care Îl cunosc pe El, până la sfâriştul lumii. Este corect?

Domnule, tu eşti un om căruia îi place să studieze toate lucrurile, nu-i aşa? Dar acest lucru este ereditar. Tu suferi de o boală de stomac şi din cauza aceasta nu poți mânca anumite produse. Ai ulcer din cauza unei stări pe care ai avut-o cu mult timp în urmă. Eşti nervos şi ai probleme cu ochii. Este o nervozitate interioară, este adevărat? Văd că la serviciu trebuie să te aşezi, pentru că te cuprind stări de slăbiciune, este corect? Frate, eu nu-ți citesc gândurile, ci îți vorbesc prin acelaşi Duh, prin care Domnul nostru Isus ți-a descoperit ce a fost în viața ta. În ordine.

Mă vei accepta ca proroc al Lui? Crezi că eu ți-am spus adevărul prin prezența unei Ființe supranaturale? Accepți  aceasta? Atunci să mă crezi ca pe un proroc al lui Dumnezeu.

Du-te acasă şi mănâncă ce vrei, căci ulcerul a fost vindecat. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Domnul Isus te-a făcut bine. În ordine. Toată lumea să stea cu respect.

Vino, doamnă. Ce mai faci? Văd că eşti o credincioasă. De câtva timp eşti îngrijorată de ceva, iar aceasta ți-a adus multă supărare. Tu ştii despre ce vorbesc: este menopauza. Din cauza aceasta eşti aşa. Satan te-a mințit; a încercat să-ți spună că nu-ți mai merge nimic bine, că nu te vei mai face bine şi că timpul tău este pe sfârşite. Dar nu este aşa. Ai şi o tumoare, nu-i aşa? Eu nu te cunosc, este adevărat? Este adevărat tot ce ți-am spus? (Da, este adevărat.). Şi tot ce ți-am spus, putea să-mi fie descoperit numai de o Ființa supranaturală, da? Crezi că sunt prorocul Lui? Atunci vino aici şi dă-mi voie să-mi pun mâinile peste tine.

Tată, este scris în Cuvânt, în ultimele cuvinte pe care buzele Învățătorului le-a spus că: „aceste semne îi vor însoți pe cei ce vor crede….dacă îşi vor pune mâinile peste bolnavi, bolnavii se vor însănătoşi.

Dumnezeule, binecuvânteaz-o pe această femeie, a cărei mână o țin acum, iar tu, demonule, ai încercat s-o ții, dar ai fost dat pe față înaintea acestei audinețe. Tu te-ai ascuns în ea, în forma unei tumori. Ai crezut că te poți ascunde de doctor, dar nu te poți ascunde de Dumnezeu, căci nu te poți compara cu El. Eu vin reprezentându-L pe Isus Hristos, care a câştigat, la Calvar, bătălia împotriva ta şi a semenilor tăi. Ca urmare, în seara aceasta, stau înaintea ta, prin însărcinarea care mi-a fost dată de Dumnezeu prin îngerul Său, şi îți cer să ieşi afară din ea, în Numele lui Isus Hristos, căci nu mai poți s-o ții.

Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Acum eşti vindecată, aşa că poți merge acasă pe deplin eliberată. Să nu uiți că te vei simți mai bine şi bucuroasă cam 72-75 de ore, după care vei avea nişte crize care-ți vor provoca dureri puternice de cap. Să nu te îngrijorezi din cauza lor, ci să continui să-I mulțumeşti lui Dumnezeu pentru vindecarea ta.

Această stare rea ar putea dura câtva timp: vei fi amețită şi supărată şi va trebui să stai în pat, dar nu te îngrijora, căci după ce ți-am spus ce-a fost, ți-am spus şi ce va fi. Este adevărat ce a fost? Atunci este adevărat şi ce va fi. Du-te si Domnul să te binecuvânteze, soră

Haideți să spunem: „Lăudat să fie Domnul!” (Lăudat să fie Domnul!).

Fiecare să stea plin de respect. Haideți să ne rugăm.

Învățătorule, se pare că viața mea se apropie de sfârşit. Nu ştiu cât voi mai fi pe pământ, dar Te rog să mă foloseşti încă mulți ani, iar când vei termina cu mine, ia-mă la Tine. Tată, în seara aceasta se află printre noi oameni care nu au fost aici ca să primească un număr de rugăciune. Unii dintre ei stau pe tărgi, alții sunt în cărucioare, alții în cârje, unii sunt pe moarte din cauza inimii, a cancerului şi a tot felul de boli.

Eu nu-i cunosc, Tată, dar noi am fost făcuți fiii Tăi prin naşterea din nou, prin Duhul Sfânt. Te rog, Dumnezeule Atotputernic, să faci să se împlinească în mijlocul nostru cuvintele scrise în Cuvântul Tău: că: „Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci.” Apoi lasă ca umilul Tău slujitor să vadă ce ai făcut în seara aceasta.

Binecuvântează poporul Tău şi ajută-ne să vedem cu toții îndurarea Ta. Legitimează Cuvântul vorbit prin slujitorul Tău şi lasă ca oamenii să creadă din toată inima. Aici stau cei care nu au numere de rugăciune şi care aşteaptă îndurarea Ta, de aceea, Te rog, Doamne, să-i vindeci în seara aceasta. Măreşte-le credința, ca să poată spune: „Dacă Dumnezeu este pe platformă şi lucrează prin fratele Branham, El este aici, cu mine. El poate să mă vindece şi pe mine, la fel cum îi poate vindeca pe cei aflați pe platformă. Ai milă, Doamne.”

Fie ca Îngerul Tău sfânt, care a venit şi a spus că a fost trimis din Prezența Ta, să-i vorbească slujitorului Tău, în Numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.

– AMIN –

Lasă un răspuns