1

OCHIUL LUI DUMNEZEU

….Asta face Duhul Sfânt prin toată clădirea şi îngerii Domnului, trimişi să lucreze în Numele Lui.

În această
după-amiază am studiat cartea Psalmilor şi aş dori să vă citesc şi vouă două
versete din Psalmul 32.7-8:

Tu eşti ocrotirea mea… Îmi place cum spune David aici, că Domnul
este ocrotirea lui. O, cât sunt de bucuros când mă gândesc că avem un loc de
adăpost, unde suntem ocrotiţi de lucrurile lumii! Când necazurile ne
înconjoară, Domnul este ocrotirea noastră.

În versetul 8 El
spune: …voi avea privirea
îndreptată asupra ta.
(aici, versiunea în limba engleză spune: „Te voi călăuzi cu ochiul Meu.”).    

Dumnezeu ne spune
aici că ne va călăuzi cu ochiul Lui. Noi ştim că El este tot timpul lângă noi
şi ne călăuzeşte.

M-am gândit ce
însemnătate are acest verset pentru un adevărat slujitor al lui Hristos.

În Ioan 5.19 scrie: „Adevărat, adevărat vă spun, că Fiul nu poate
face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face
Tatăl, face şi Fiul întocmai.
” Isus privea prin măreţul ochi al lui
IeHoVaH.

Cu siguranţă, tot
prin ochiul lui Dumnezeu privea şi atunci când S-a întâlnit cu Simon şi i-a
spus că e Simon, fiul lui Iona, dar că de atunci înainte se va numi Chifa,
adică Petru. Da, cu siguranţă, Isus privea prin ochii lui Dumnezeu.

Privirea lui Dumnezeu
a fost cu prorocii, de-a lungul veacurilor, astfel că ei puteau să vadă
dinainte ce se va întâmpla. Nu putea să fie altceva decât ochiul lui Dumnezeu,
atunci când Filip l-a adus pe Natanael la Isus şi Acesta i-a zis:

Iată un israelit…

Natanael L-a întrebat: „Rabi, de unde mă cunoşti?” Şi
Isus i-a răspuns:

„Te-am văzut mai înainte să te cheme Filip, când erai sub
smochin
.”
(Ioan 1.45-49). Fără îndoială că El privea prin ochiul lui Dumnezeu.

Desigur, la fel s-a
întâmplat şi în Ioan 4, când El a văzut că acea femeie avusese cinci bărbaţi.
Prin ochiul lui Dumnezeu a privit şi atunci când s-a atins de El femeia cu
scurgerea de sânge şi când a simţit că a ieşit acea putere din trupul Său.
Atunci S-a întors şi i-a spus ce boală avea.

Nu putea fi altceva
decât ochiul lui Dumnezeu, atunci când ştia că, în gândul lor, fariseii Îl
numeau Beelzebul.

Era ochiul lui
Dumnezeu atunci când ştia la ce se gândeau ucenicii, când aceştia chibzuiau
care din ei să fie cel mai mare.

Prin ochiul lui
Dumnezeu privea El când S-a dus la scăldătoarea Betesda şi, văzând un om pe o
rogojină, a ştiut că zăcea de 38 de ani.

Ce bucuroşi am fost
aseară, când am citit că Isus a spus: „Scriptura
nu poate fi desfiinţată.
” (Ioan 10.35).

Apoi, când Isus urma
să plece, El a putut să spună (pentru că era călăuzit de ochiul lui Dumnezeu):
Cine crede în Mine, va face şi el
lucrările pe care le fac Eu…
” (Ioan 14.12).

Dar acel ochi
călăuzitor nu avea să plece odată cu Domnul Isus, ci avea să rămână pentru
totdeauna în Biserica Sa. El a înviat a treia zi, iar mai târziu S-a înălţat la
cer şi a fost trimis înapoi Duhul Sfânt, pentru ca, în seara aceasta, Biserica
să poată avea acelaşi ochi călăuzitor care-l îndrumă pe prorocul Său în şi spre
tot Adevărul. Iar Adevărul este El.

Ce fericiţi suntem să
ştim că Scriptura nu poate fi desfiinţată! Ce fericiţi suntem să ştim că în
această seară ne aflăm în prezenţa Lui şi că privirea Lui ne va călăuzi şi pe
noi de la boală la sănătate; de la slăbiciunile noastre la cruce; de la o viaţă
plină de  păcate la o viaţă sfântă şi
predată lui Dumnezeu. El este întotdeauna 
lângă noi.

Isus a spus: „Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până
la sfârşitul veacului.
” (Matei 28.20). Iar noi ne apropiem de sfârşitul
veacului.

Înainte ca epoca
evreilor să se sfârşească, Isus S-a arătat în mijlocul lor şi a dovedit cine
era, privind prin ochiul lui Dumnezeu. Acelaşi lucru L-a făcut şi înaintea
samaritenilor, aşa că au mai rămas neamurile.

Dar iată că în seara
aceasta, Dumnezeu priveşte cu acelaşi ochi, pentru că Hristos este Acelaşi
ieri, azi şi în veci. El priveşte şi acum cu aceiaşi ochi ai lui Dumnezeu,
având acelaşi har şi aceeaşi putere sfântă de a ne curăţi. El ne-a chemat să-i
fim fii şi fiice, ca să ne folosească aşa cum viţa se foloseşte de mlădiţe şi
să privim prin ochiul lui Dumnezeu ca să vedem ce a fost şi ce va fi.

Atâta timp cât vom
privi prin ochiul lui Dumnezeu, nu vom umbla prin întuneric. Ochiul lui
Dumnezeu reflectă voinţa Lui, Duhul Lui şi Cuvântul Lui. La ce ne-ar folosi
toată educaţia noastră, toată învăţătura şi teologia, dacă n-am avea ceva care
să ne călăuzească? La ce i-ar folosi unei corăbii o busolă mare, daca n-ar avea
cârmă? Sau, la ce i-ar folosi toate celelalte, dacă n-ar avea nici busolă, nici
cârmă? Ea ar fi purtată de toate vânturile încoace şi încolo.

Dar noi Îi suntem
recunoscători lui Dumnezeu pentru că El are şi busolă şi cârmă şi ne ajută să
vedem unde suntem astăzi şi ce va urma. El a zis: „Nu vă voi uita şi nu vă voi părăsi.” (Isaia 49.15).

Aşadar, haideţi să
privim şi noi în această seară prin ochiul lui Dumnezeu, şi vom vedea că El ne
va ajuta şi ne va călăuzi la Calvar.

Totul s-a sfârşit la
Calvar, unde: „El era străpuns pentru
păcatele noastre…şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
” (Isaia 35.5).

Fiecare păcătos care
este aici în seara aceasta, a fost salvat atunci când Isus Hristos a murit pe
Calvar. Fiecare bolnav a fost vindecat atunci când Isus Hristos a murit pe
Calvar. Atunci El a încheiat lucrarea.

Singurul lucru pe
care mai trebuie să-l facă Dumnezeu acum, este să ungă predicatori care să
propovăduiască Cuvântul, sau să aşeze în Biserică daruri care să ne îndrepte
privirea spre lucrarea încheiată a Domnului nostru Isus.

Rugăciunea mea este
ca Domnul să îngăduie aceste lucruri şi mai departe.

Dumnezeule veşnic şi
sfânt, Tu L-ai înviat din morţi pe Domnul Isus şi L-ai aşezat la dreapta
mântuirii, în slavă, ca să mijlocească pentru noi, în temeiul mărturisirilor
noastre.

În seara aceasta,
venim să mărturisim că noi credem fiecare Cuvânt pe care ni L-a lăsat El ca
învăţătură în Biblie.

A mărturisi înseamnă
a întări ceva, a spune acelaşi lucru. Noi credem că El este Acelaşi ieri, azi
şi în veci. El este aici şi va dovedi că este viu şi după 1900 de ani, la
încheierea vremii de har a neamurilor.

Vino, Doamne
Dumnezeule! Un singur Cuvânt de la Tine înseamnă mai mult decât toate cuvintele
pe care am putea să le spunem noi toţi la un loc. Dacă Te-am vedea vorbind cu
mare putere, inimile noastre ar atinge culmi pe care nu le-am atins niciodată.
Atunci credinţa noastră ar ajunge suficient de puternică pentru vindecarea
bolnavilor şi pentru convingerea păcătoşilor că trebuie să se pocăiască.

Doamne, în această
seară Te rugăm să ne ajuţi să-Ţi predăm trupurile noastre într-o asemenea
măsură, încât să poţi vorbi cu noi. Dă-ne, Doamne, aceste binecuvântări.

Vocea noastră, care
răsună prin microfon, mărturiseşte că dincolo de aparenţe, există ceva viu.
Microfonul ar rămâne un obiect mut, dacă n-ar exista ceva care să facă zgomot
în spatele lui. Aşa am fi şi noi, Doamne, dar Te rugăm să vorbeşti Tu prin noi,
pentru că ne încredinţăm pe braţul Tău, pentru lucrarea Ta.

Ne plecăm capetele cu
smerenie, Îţi aducem laude şi Te rugăm să ne binecuvântezi cu prezenţa Ta. Noi
avem dreptul să-Ţi cerem aceasta, pentru că Tu ai făgăduit că o vei face. Şi nu
o vei face pentru că ai fi nevoit, ci pentru că ai dat această făgăduinţă, iar
Scriptura nu poate fi desfiinţată. Ea trebuie să se împlinească.

De aceea, Doamne,
aşteptăm ca slujitori smeriţi ai Tăi, să vedem dovada învierii lui Isus
Hristos, pentru că o cerem în Numele Lui. Amin.

Acum totul este în
mâna Domnului. Dacă El ne va binecuvânta cu prezenţa Lui şi ni Se va descoperi,
vom pleca acasă cu inima fericită, ca ucenicii care se duceau către Emaus.

Predicatorul a
vorbit; cântările au fost cântate; rugăciunea a fost făcută, Scriptura a fost
propovăduită. Acum e rândul lui Dumnezeu să vorbească, iar El nu poate să
vorbească în felul acesta, sau să înfăptuiască minuni, dacă nu e cineva aici,
care să Îl asculte.

În Matei 13.58 scrie:
Şi n-a făcut multe minuni în locul
acela, din pricina necredinţei lor.
” Aşadar, fie ca gândurile şi conştiinţa
noastră să fie mişcate dacă El ne va binecuvânta venind printre noi în această
seară şi Se va descoperi ca fiind Scumpul nostru Isus cel înviat.

Acum vom chema rândul
de rugăciune. Nu vom chema prea mulţi – doar câţi să încapă pe platformă. Din
câte am înţeles, s-au dat numere de rugăciune cu litera „p” de la Pavel. Am
chemat şi aseară o parte din ele, de la 50-75, sau aşa ceva.

Haideţi să începem,
pentru că timpul trece foarte repede. Să începem de la numărul 85 şi să mergem
până la numărul 100.

Cine are numărul 85?
Cine îl are să ridice mâna, ca să vedem că este aici. Poate că am greşit eu? Ce
spuneţi? P – 85? A, doamna de aici. În regulă, doamnă, vino aici. 86? Ridicaţi mâna.
Numărul de rugăciune P – 86. Toţi cei care au numere de rugăciune să se uite şi
la cei care nu se pot ridica, sau nu îşi pot mişca mâinile. Uitaţi-vă şi la
numărul vecinului, poate că el este surd sau mut.

85, 86, 87. Numărul
87 este sus la balcon. 87, 88, 89. Numărul de rugăciune P – 89. Doamna de
acolo. Mulţumesc pentru că o ajutaţi. 89, 90. N-aţi vrea să ridicaţi mâna? Nu
văd pe nimeni. Numărul P – 90? Doamna aceea….da, în ordine.

91, numărul 91, 92,
93, 94. În ordine. 95. Numărul P – 95? Aţi vrea să ridicaţi mâna? P – 96.

Faptul că veniţi aici
sus, nu înseamnă că veţi fi vindecaţi. În nici un caz. Foarte bine puteţi fi
vindecaţi şi pe scaunele voastre.

96, 97, 98, 99, 100.
Dacă ne mai rămâne timp după ce terminăm cu aceştia, vom mai chema câţiva.

Aşadar, faptul că
veniţi aici, sus, nu înseamnă neapărat că veţi fi vindecaţi. Puteţi fi
vindecaţi pe scaunele voastre la fel de bine ca şi aici, pentru că Domnul vă
vindecă numai şi numai pe baza credinţei.

Câţi dintre voi nu au
numere de rugăciune dar vor ca Dumnezeu să îi vindece? Dacă nu veţi fi chemaţi
pe platformă, dar vreţi ca Dumnezeu să vă vindece, ridicaţi mâna, pretutindeni
în clădire. Noi trebuie să împărţim numere de rugăciune numai ca să menţinem ordinea.

Priviţi către
Hristos, căci Biblia spune că El este Marele Preot care are milă de
slăbiciunile noastre. (vezi Evrei 4.15). Câţi dintre voi ştiu aceasta? Aşa ne
învaţă Biblia.

Odată, o femeie s-a
atins de haina  Lui şi El i-a zis: „A ieşit o putere din Mine.” Femeia s-a
ascuns în mulţime, dar Isus S-a întors şi a găsit-o. Câţi dintre voi aţi citit
această istorioară? (vezi Luca 8. 43-48).

Nu spune Biblia în
Evrei 13.8 că Isus este acelaşi ieri, azi şi în veci? Scriptura spune că El
este şi astăzi un Mare Preot care are milă de slăbiciunile noastre, de aceea,
în această seară priviţi nu către vreun predicator, nu către vreun frate sau
către vreo soră, ci priviţi spre Calvar. Sau, nu chiar către Calvar, căci
acesta este locul unde preţul a fost plătit, dar în seara aceasta, Hristos nu
mai este pe Calvar, ci S-a dus la Dumnezeu ca să mijlocească pentru noi. Dar
Duhul lui Hristos este aici, în mijlocul nostru.

Să vă mai spun ceva,
în timp ce oamenii se aşează în rând. Când era aici pe pământ, Hristos a zis: „Eu am venit de la Dumnezeu şi Mă duc la
Dumnezeu
.” (Ioan 13.3; 16.28).

Ştiţi că este
adevărat ce vă spun? Câţi dintre voi cred că Hristos era în pustie cu copiii
lui Israel? Câţi dintre voi cred că Stâlpul de Foc ce îi călăuzea pe copiii lui
Israel era Hristos? Câţi dintre voi cred că El era Îngerul legământului din
rugul aprins? El însuşi a spus că era. „Mai
înainte să se nască Avraam, SUNT EU.
” (Ioan 8.58).

Şi Eu sunt Cel care i-a vorbit lui Moise din rugul aprins.

Apoi Dumnezeu S-a
descoperit în trup de carne ca să poarte păcatul lumii, căci „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine.” (2 Corinteni 5.19). El S-a
folosit de Hristos pentru a spune ceea ce avea de spus, iar Hristos a zis: „Eu vin de la Dumnezeu (din Stâlpul de
foc) şi Mă întorc în aceeaşi stare.

După moartea,
îngroparea şi învierea Lui, Pavel L-a întâlnit pe drumul Damascului şi era din
nou în formă de Lumină. Câţi dintre voi ştiu că acesta este adevărul?

Orice duh de viaţă va
mărturisi despre el însuşi. Orice viaţă va mărturisi despre sine, căci aşa cum
am mai spus, o viţă de dovleac va rodi numai dovlecei, iar viţa de vie va rodi
numai struguri. Isus a mai spus: „Eu sunt
Viţa, voi sunteţi mlădiţele.
” (Ioan 15.5).

Dacă v-aş spune că am
în mine duhul unui ucigaş, v-aţi aştepta să fiu periculos şi să am arme; dacă
v-aş spune că am duhul unui artist, atunci aş putea picta tablourile pe care
le-a pictat artistul respectiv; iar dacă spunem că Duhul lui Hristos este în
noi, atunci facem lucrurile pe care le-a făcut Hristos.

Această fotografie nu
mă reprezintă pe mine. Eu nu am absolut nici o legătură cu ea. Este Hristos
vorbind oamenilor, şi a fost fotografiat aici, în Germania, şi în multe alte
locuri, înaintea multor oameni de seamă.

Chiar şi
reprezentantul FBI, George J. Lacy a examinat această fotografie, iar dacă s-a
dovedit a fi o Fiinţă supranaturală şi dacă arată exact ca Stâlpul de Foc,
atunci înseamnă că a fost Hristos, care este şi acum în biserica Lui, după cum
a făgăduit: „Nu vă voi lăsa şi nu vă voi
părăsi.
” Şi apoi: „Lucrările pe care
le fac Eu şi voi le veţi face.

Deci, dacă este Duhul
lui Hristos, atunci va face aceleaşi lucrări pe care le-a făcut El. Dacă nu
este Duhul lui Hristos, nu va face aceleaşi lucrări. Acestea fiind zise…

Tu eşti doamna pentru
care urmează să ne rugăm? Aş dori să ridice mâna toţi aceia pe care nu-i
cunosc. Să vă vedem mâinile. Da, peste tot în clădire. Şi în rândul de
rugăciune? În ordine.

Aceasta este o
imagine biblică. Ţineţi minte că Biblia a fost scrisă de Duhul Sfânt, iar acest
Duh Sfânt care a scris Biblia trăieşte şi acum. El nu S-a schimbat deloc. Nu
ştie astăzi mai mult decât ştia atunci, pentru că El a fost infinit şi
atotştiutor de la început.

Dacă Dumnezeu a făcut
ceva la început, iar acum se iveşte aceeaşi situaţie, cu aceleaşi condiţii, şi
El lucrează altfel, înseamnă că la început a făcut o greşeală. Vedeţi, trebuie
să rămână neschimbător. El nu devine mai înţelept cu trecerea timpului – cum se
întâmplă cu noi – pentru că a fost infinit de la început.

În acelaşi timp,
Biblia este un tratat de istorie, o carte profetică şi un roman de dragoste. Ea
zugrăveşte portretul lui Hristos pentru noi, iar dacă Hristosul zugrăvit de
Biblie nu e mort, ci trăieşte, trebuie să Se descopere în acelaşi fel cum Se
descoperea în Biblie.

În faţa mea este o
femeie pe care n-am mai văzut-o niciodată. Pare a fi de vârsta mamei mele. N-am
văzut-o niciodată în viaţa mea, ceea ce înseamnă că suntem străini unul faţă de
celălalt. Aceasta este o scenă  biblică
asemănătoare cu cea din Ioan 4, când Isus vorbea cu femeia de la fântână.

Observaţi, El era în
drum spre Ierihon, dar a trebuit să treacă prin Samaria. De ce? El însuşi ne
spune în Ioan 5.19: „Fiul nu poate face
nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând…

Credeţi acest verset?
Aceasta înseamnă că El nu a înfăptuit nici o minune fără ca Dumnezeu să I-o
arate mai întâi.

Adevărat, adevărat vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El
nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul
întocmai.
” Vedeţi?

Soră scumpă, dacă aş
putea să fac ceva să te vindec, sau să rezolv problema, pe care o ai… sau
poate nu eşti bolnavă, eu nu ştiu. Nu te-am mai văzut niciodată, dar dacă aş
putea să te ajut cu ceva, aş face-o cu plăcere. Dacă ai avea probleme
financiare, ţi-aş da câţiva bănuţi, pentru că mulţi nu am nici eu. Dacă ai avea
probleme familiale aş încerca să stau de vorbă cu soţul tău; aş face tot ce
mi-ar sta în putinţă ca să te ajut.

Dar, dacă e vorba de
vindecare, ai primit-o deja – dacă o aştepţi de la Hristos. Eu n-aş putea să
ţi-o dau, şi nimeni altcineva nu ar putea s-o facă, decât singur Dumnezeu. Şi,
după cum spune Cuvântul Său, El a rezolvat deja această problemă. Tot ce putem
face noi, predicatorii, este să dovedim aceasta cu Scriptura. Aceasta este
singura cale, indiferent că e vorba de mine, sau de voi. Dar Dumnezeu este
îndurător. El îi iubeşte pe oameni şi încearcă pe toate căile să îi facă să se
încreadă în El.

Acum, dacă Domnul
Dumnezeu îmi va descoperi pentru ce ai venit aici, aşa cum i-a descoperit
femeii de la fântână care era problema ei şi, îndată ce i-a spus-o, femeia a
zis: „Doamne, văd că eşti prooroc. Noi
ştim că atunci când va veni Mesia, El ne va spune toate lucrurile.

Ea a crezut că Isus
era un prooroc, dar El i-a zis: „Eu, care
vorbesc cu tine, sunt Acela.

Atunci, femeia a alergat în cetate, strigând: „Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus tot ce
am făcut. Oare nu este acesta Hristosul?

Dacă El rămâne
acelaşi ieri, azi şi în veci, semnul mesianic de atunci este acelaşi semn
mesianic de acum.

El a făcut acelaşi
lucru şi în faţa iudeilor. Filip s-a dus la o distanţă de 30 de mile (cam 50
km), dincolo de munţi, ca să-l aducă pe Natanael, iar Isus i-a zis acestuia că
ştia unde a fost şi ce a făcut.

Dar ce spuneau
fariseii despre aceasta? O, ei ziceau că vine de la Diavolul!

Isus, care ştia ce
gândesc, le-a zis: „Eu vă iert, dar când
va veni Duhul Sfânt şi va face acelaşi lucru, un singur cuvânt spus împotriva
Lui, nu vă va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor.

(Matei 12.31-32).

Aşadar, vedeţi pe ce
teren ne aflăm.

Imediat se va dovedi
dacă Evanghelia este adevărată sau mincinoasă. Dacă Hristos a dat o astfel de
făgăduinţă, e obligat să-Şi respecte Cuvântul.

Ce bucurie pentru noi
să ştim că religia noastră e singura religie din lume care poate dovedi că
Dumnezeul ei este viu.

Am avut privilegiul
de a sta înaintea unor mulţimi cu 20-30 de religii amestecate, cu tot felul de
oameni care credeau în tot felul de zei, mahomedani, budişti, jaini, arborigeni
care s-au născut cu idolii în braţe…

Oamenii spun lucruri
mari, dar Unul singur a zis: „Eu am
putere să-Mi dau viaţa şi am putere s-o iau înapoi.
” (Ioan 10. 18). Şi a
făcut-o, binecuvântat să fie Numele Lui, dar iată că 1900 de ani mai târziu, El
trăieşte încă; nu este mort.

După cum vedeţi,
femeia aceasta şi cu mine, ne întâlnim nu în vreun colţişor întunecat, ci aici,
la lumină. Acum ne vedem pentru prima dată în viaţă, şi în această seară, vă
provoc să credeţi că Hristos este viu.

Dacă aţi putea să vă
predaţi în mâna Domnului, atunci El ar vorbi prin voi. Calea trebuie să fie
supranaturală. Depinde numai de ceea ce credeţi voi. Dacă vă daţi de partea
fariseilor, veţi primi răsplata lor! Ei spuneau că Isus este un diavol, un
ghicitor, Beelzebul, domnul dracilor. Oricine ştie că vrăjitoria şi ghicitoria
sunt de la Satana. Sigur că da. El este cel care a murdărit şi a denaturat
Adevărul.

Adevăratul Duh al lui
Dumnezeu vine de la Hristos şi numai de la El.

Domnul să ne ajute,
soră dragă.

Acum, dacă mi-aş pune
mâinile peste tine şi, apoi ţi-aş zice: „Poţi să pleci. Eşti vindecată.”, ai
avea dreptul să te îndoieşti dar dacă El ţi-ar spune ceva din viaţa ta, ca lui
Natanael, sau ca femeii samaritence, atunci vei şti dacă este adevărat sau nu.
Atunci vei putea să judeci. Vei fi sinceră înaintea lui Dumnezeu, nu-i aşa? Şi
eu voi fi sincer.

Aţi vrea să fiţi şi
voi sinceri înaintea Lui şi să spuneţi: „Dacă El va face asta, voi alunga orice
îndoială şi voi crede că a înviat din morţi.”? Aţi vrea să-i făgăduiţi aceasta,
ridicând mâna? Domnul să vă binecuvânteze. Rugăciunea mea este ca El să vă dea
tot ce doriţi.

Această doamnă suferă
de artrită şi vrea să ne rugăm pentru ea. Chiar acesta este adevărul. Dacă este
adevărat, ridică mâna.

Crezi acum? Să mai
stăm puţin de vorbă.

Ai zis: „Ai fi putut
să ghiceşti aceasta, frate Branham.” Vezi, tu nu poţi să-ţi ascunzi gândurile,
pentru că eu ţi le cunosc. Cum? Prin faptul că mi le descoperă Domnul.

Ascultaţi-mă, oameni
din Chattanooga, Îngerul de Lumină pe care L-aţi văzut fotografiat stă acum la
nici un metru distanţă de locul unde mă aflu. Aceasta este „Aşa vorbeşte
Domnul”, iar în ziua judecăţii se va dovedi că spun adevărul. Dacă nu credeţi
că El este aici ca să dovedească faptul că e Acelaşi care a umblat pe pământ,
vă veţi convinge în ziua judecăţii.

O văd pe doamna
încercând să se ridice de undeva. E un scaun. Încearcă să se ridice, dar se
aşează din nou. Încearcă iarăşi. Este într-o încăpere. Stă pe un scaun mic, ca
un balansoar. Încearcă să se ridice din 
nou şi merge către o fereastră. Se ţine cu mâinile de mijloc. Are
artrită în zona coloanei vertebrale. Acesta este adevărul.

Dar vrei să ne rugăm
pentru altcineva. Da, este vorba de fiica ta. Crezi că Dumnezeu poate să-mi
descopere ce problemă ai? Suferi de dureri de cap. Aceasta este „Aşa vorbeşte
Domnul!”

Dar mai ai o greutate
pe inimă. Vrei să ne rugăm pentru cineva, pentru fiul tău. Deasupra lui este o
umbră întunecată. Te rogi pentru mântuirea sufletului său, căci e un păcătos.
Aceasta este „Aşa vorbeşte Domnul!” Este adevărat? Crezi?

Tu ştii că Cel
care-ţi vorbeşte nu sunt eu, ci tu auzi doar vocea mea. Senzaţia care te
încerca acum câteva minute a dispărut, nu-i aşa? Între tine şi mine a fost
îngerul de Lumină. Acum a plecat de la tine. În ce mă priveşte, cred că vei
primi tot ce ai cerut. Du-te, încrede-te în Domnul şi vei avea tot ce ai cerut.
Domnul să te binecuvânteze.

Bună seara, doamnă.
Înainte de a vedea care este necazul ei, spuneţi-mi, câţi dintre voi credeţi
din toată inima? Voi toţi care nu aveţi numere de rugăciune, oriunde v-aţi
afla, spuneţi: „Doamne Isuse, dacă acesta este adevărul, vorbeşte-mi şi mie
prin acest om. Ştiu că nu-mi va spune nimic de la el, fiindcă nu mă cunoaşte.
Pentru el, sunt doar unul din oamenii din sală. El ne-a spus cu puţin timp în
urmă că Tu eşti Mare Preot care ai milă de slăbiciunile noastre. Vorbeşte-mi şi
mie prin el şi atunci voi alunga orice umbră de îndoială. Atunci voi crede că
vrei să mă vindeci şi pe mine, Doamne Dumnezeule.”

Faceţi aceasta şi
veţi vedea ce se va întâmpla. Spun aceasta pentru că în sală sunt persoane care
îşi pun tot felul de întrebări şi se îndoiesc. Nu vă mai îndoiţi, ci credeţi!
Nu uitaţi că Domnul a spus: „Toate lucrurile
sunt cu putinţă celui ce crede
.” (Marcu 9.23). „Toate lucrurile”. Nu e minunat? Toate lucrurile sunt posibile.

Cred că suntem
străini unul faţa de celălalt, nu-i aşa, soră? Pari a fi o femeie cinstită.
Eşti creştină, pentru că duhul tău e blând şi bun. Eşti conştientă de faptul că
prezenţa mea nu ar fi de ajuns ca să te facă să te simţi bine.

Fii sinceră cu mine
şi cu adunarea. Chiar acum a început să se întâmple ceva. Ce este? Imaginea
Îngerului, pe care o vezi. Chiar asta s-a întâmplat.

Pentru mine, pari a
fi în lumină, dar te depărtezi. De asemenea, te rogi să fii vindecată de
artrită. Te rogi şi pentru soţul tău, care suferă de aceeaşi boală. Acesta e
adevărul.

Mai e ceva, pentru
care te rogi de multă vreme. Te văd pe genunchi. Te rogi şi văd doi bărbaţi
care se ridică. Amândoi sunt păcătoşi, şi se află într-o umbră. Sunt fraţii
tăi. Te rogi pentru mântuirea lor. Aceasta este „Aşa vorbeşte Domnul”. Crezi acum că El este aici? Atunci, Domnul să
te binecuvânteze.

Du-te, soră şi Domnul
să te elibereze de tot ce te apasă. Mă rog ca Domnul să te binecuvânteze.

Vă rog să fiţi
respectuoşi. Necredinţa este unul dintre cele mai îngrozitoare lucruri care
există, de aceea prefer să merg pe orice cale, numai să nu fiu un necredincios.

Necredinţa este
singurul păcat care există. Fumatul, alcoolul, preacurvia, înjurăturile, etc.,
nu sunt păcate, ci sunt numai atribute ale necredinţei. (Ioan 3.18).

Despre oameni pioşi
care se duc la biserică şi totuşi sunt necredincioşi, Isus a spus: „Voi aveţi
de tată pe diavolul.” (Ioan 8.44). Cei cărora li S-a adresat El atunci, erau
mai religioşi şi mai evlavioşi decât oricare alţii. Cel mai rău demon cu care
poţi să ai de-a face, este demonul religios. Acest soi de demoni este de cinci
ori mai cumplit decât oricare alt duh rău.

Domnul să te
binecuvânteze, soră. Da, eşti sora mea. Puteai să fii o necredincioasă, puteai
să faci lucrurile rele… dar cum am ştiut că eşti sora mea? De unde a ştiut şi
Isus că Natanael nu era un om viclean.

Nu ai venit aici
pentru tine, ci pentru altcineva. E vorba de sora ta, care este la spital. Ai
ceva în mână. Femeia are cancer. Ruda pentru care te rogi este mătuşa ta, o
soră în Domnul. Ştiu că te-ai poticnit când am zis „soră”. Nu-ţi citesc
gândurile, dar ştiu că acesta este motivul pentru care sunt necredincioşi
printre noi.

Du-te şi încrede-te
în Domnul. Nu te îndoi, căci dacă vei crede, ea va fi vindecată. Domnul să te
binecuvânteze. Nu te îndoi nici o clipă, ci crede din toată inima în El.

Bună seara, domnule.
Bănuiesc că e prima dată când ne întâlnim, nu? Eu nu te cunosc, nu te-am văzut
niciodată, dar Domnul te cunoaşte.

Credeţi din toată
inima, voi, cei din sală? Aveţi credinţă!

Doamna vârstnică ce
stă în al doilea rând şi dă din cap… crezi că Domnul poate să te vindece de
sinuzită? Bine, atunci te-a vindecat. Tu ai atins pe Cineva: pe Domnul Isus.

De ce îţi acoperi
faţa cu batista, domnişoară? Crezi că sunt slujitorul lui Dumnezeu? Tu, cu
rochia galbenă, crezi că Dumnezeu ascultă rugăciunea şi răspunde la ea?

Şi tu ţi-ai acoperit
faţa cu batista, nu-i aşa, doamnă? Te rogi pentru tatăl tău. Crezi că Domnul îl
va vindeca de cancer? Bine.

Lângă tine stă o
doamnă care se şterge la ochi. Te rogi pentru soţul tău, căci nu este mântuit.
Aceasta este „Aşa vorbeşte Domnul”. Crede şi Dumnezeu îţi va da ceea ce ceri.

Ai privirea
luminoasă, domnule, dar aceasta nu înseamnă că ochii tăi sunt sănătoşi. Tu vrei
să mă rog pentru ochii tăi. Aşa este. Şi nu numai atât, ci vrei să mă rog şi
pentru altcineva. E vorba de soţia ta, care este bolnavă cu inima. Tu te temi
că ai cancer, este adevărat? Să nu-ţi mai faci griji.

Nu eşti din oraşul
acesta, ci vii din Knoxville. Eşti un om bun. Te numeşti David Kline şi eşti
predicator. Dacă crezi din toată inima, du-te şi primeşte ceea ce ai cerut,
căci „toate lucrurile sunt posibile celui
ce crede
.”

Acolo, în spate, în
dreapta, este o doamnă corpolentă care se roagă fierbinte. Şi tu te rogi ca
Dumnezeu să te atingă. Crezi că El te vindecă de boala de rinichi?

Mai este ceva care te
apasă: tusea. Ai astmă. Dacă crezi din toată inima, ridică-te în picioare şi
fii vindecată.

Tu crezi? Eu nu te-am
văzut niciodată, dar Dumnezeu te cunoaşte. Suferi de pietre la fiere. Aşa este.
Te mai preocupă ceva. Un bărbat, un frate, care are cancer şi a fost operat de
mai multe ori. A fost operat de patru ori fără nici un rezultat. Vrei să crezi
din toată inima? Dacă da, poţi să cobori de pe platformă şi să primeşti ceea ce
ai cerut, în Numele lui Hristos. Crede numai.

Doamna de acolo, cea
cu pălărie mare, crezi că Dumnezeu te va vindeca de artrită şi de boala de
stomac? Ei bine, ai primit vindecarea. Domnul să te binecuvânteze.

Aceasta este doamna?
E foarte multă necredinţă aici. Suntem străini unul pentru celălalt, doamnă.
Ştiţi, Isus a zis: „Lăsaţi să crească
împreună şi grâul şi neghina
.” (Matei 13.30).

Sunteţi  convinşi că Isus este viu, în această seară?
Sunteţi convinşi că a înviat dintre cei morţi?

Această doamnă este o
străină pentru mine. Nu te cunosc, soră, nu-i aşa? Suntem cu desăvârşire
străini. La fel îmi sunt străini şi cei din sală.

O, dar nu este vorba
despre femeie, ci văd un copil care tot vine. Tu, cea din capătul rândului,
crezi că Dumnezeu l-a vindecat pe micuţ? Dacă El îi va da înapoi auzul, dacă îl
va însănătoşi şi va alunga de la el duhul de surzenie, Îl vei lăuda pe Domnul?
Acum du-l acasă. Domnul să vă binecuvânteze. Du-te acasă şi vorbeşte-i la
ureche, apoi vei vedea ce se întâmplă.

Acum credeţi din
toată inima?

Sunt un străin pentru
tine. Suferi de o boală de nervi, la care ai ajuns din cauza suferinţei
provocate de fiere. Aşa este. E adevărat, nu-i aşa? Crezi?

Nici nu vă puteţi
imagina cum este să fii în locul meu. Simt că mă prăbuşesc. De ce se întâmplă
aceasta? Gândiţi-vă că eu am stat aici mai mult decât a stat Domnul Isus cu
femeia care avea o scurgere de sânge. Nu Dumnezeu a folosit darul Lui, ci
femeia. Ea l-a atras de la Dumnezeu, prin Isus, cu ajutorul credinţei ei. Ea
L-a atins, iar El nu ştia ce s-a întâmplat. Simţise doar că o putere ieşise din
El.

Voi folosiţi acest
dar. Nu e de mirare că oamenii devin suspicioşi şi zic: „Eu nu înţeleg. Poate
că e aşa, dar poate că nu e.”

Aşa este, pentru că
voi mă vedeţi numai aici, pe platformă, şi atât. Nu veniţi cu noi şi la
adunările de acasă. Soţia mea este acolo. Băieţii mei şi fraţii sunt în
permanenţă cu mine.

Gândiţi-vă la
lucrurile care sunt spuse cu luni înainte de a se întâmpla. Le-aţi văzut
vreodată dând greş? Perfect.

Câţi dintre voi ştiu
că aceste lucruri sunt adevărate? Nu numai aici, ci pretutindeni sunt oameni
care mă cunosc.

Acum voi folosi darul
lui Dumnezeu. Nu eu sunt darul Lui, ci Îngerul Domnului. Trebuie doar să se
folosească de vocea cuiva ca să vorbească.

Domnul i-a vorbit
acestei femei. Este adevărat ce a spus, doamnă? Tu ştii. Eu nu ştiu ce am spus.
Singura cale de a şti ce am spus, este să ascult banda cu înregistrarea
adunării.

Dar hai să mai vorbim
puţin. Da, o boală de fiere, dar tu nu te rogi numai pentru tine, ci şi pentru
fiul tău, care a avut un accident ce i-a afectat creierul. Aşa este. Dar nu e
numai atât. Te rogi şi pentru un frate de-al tău care are cancer.

Eşti convinsă că
Dumnezeu e Vindecătorul? Atunci du-te, şi pacea Domnului să te însoţească. Domnul
să te binecuvânteze, şi să-ţi dea ceea ce ai cerut.

Acum credeţi din
toată inima? Staţi liniştiţi, acolo, în sală. Staţi liniştiţi şi credeţi. Aveţi
credinţă.

Tu, de acolo, crezi
că boala de la spate te-a părăsit? Da? Bine, atunci du-te în treaba ta. Spune
doar: „Îţi mulţumesc, Tată.” Tu crezi că boala femeiască te-a părăsit? Crezi?
Bine. Du-te, bucură-te şi spune: „Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule!”

Doamnă, nu ştiu dacă
eşti conştientă de acest lucru sau nu, dar te afli sub umbra cancerului. Da,
ştiai. Bine. Crezi că Dumnezeu te-a vindecat? Du-te şi nu te mai supăra
niciodată.

Vino, doamnă. Tu
suferi de multă vreme cu nervii. Totul a început de la vârsta de 40 de ani,
când în viaţa ta a apărut menopauza. Ai avut foarte multe probleme din cauza
aceasta. Totul s-a localizat la stomac şi ai făcut ulcer. Aşa este.

Numai Dumnezeu putea
să ştie ce ţi s-a întâmplat acum 35 de ani. Îţi dai seama că eu nu aveam de
unde să ştiu, nu-i aşa, doamnă? Bine, acum du-te şi mănâncă. Crede şi vei fi
sănătoasă. Ai avut o senzaţie ciudată, nu-i aşa? Ei bine, chiar în clipa aceea
ai fost vindecată. Du-te în treaba ta şi crede din toată inima.

Crezi că astma te va
părăsi? Crezi că Domnul te va vindeca? Bine, atunci du-te la ale tale şi spune:
„Îţi mulţumesc, Doamne Isuse.” Domnul să te binecuvânteze.

Ce-ai zice dacă nu
ţi-aş spune nimic altceva, decât că eşti vindecat? M-ai crede pe cuvânt? Domnul
să te binecuvânteze! Poţi să pleci.

Dacă vei merge la
Calvar, nu vei mai avea nevoie de insulină. Acolo se vindecă şi diabetul. Crezi
lucrul acesta? Du-te şi bucură-te. Spune: „Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule.”

Da, tu ai un chist şi
un abces pe ovar. Crezi că Dumnezeu te va vindeca? Du-te la treburile tale,
bucură-te şi fii fericită.

Credeţi acum din
toată inima? Scriptura spune: „Aceste
semne îi vor însoţi pe cei ce vor crede…
” (Marcu 16.17).

Câţi dintre voi sunt
credincioşi? Aţi vrea să faceţi ceva pentru mine? Puneţi-vă mâinile peste
cineva de lângă voi. Puneţi-vă toţi mâinile unii asupra altora.

Dacă eşti metodist,
roagă-te aşa cum te rogi în biserica ta metodistă. Dacă eşti penticostal,
roagă-te aşa cum te rogi într-o biserică penticostală. Dacă eşti baptist,
roagă-te aşa cum te rogi într-o biserică baptistă. Indiferent de care biserică
aparţii, roagă-te pentru persoana peste care ţi-ai pus mâinile. „Iată semnele care-i vor însoţi pe cei ce vor
crede…îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi.

Să ne plecăm
capetele.

Dumnezeule veşnic
sfânt, acum ne rugăm unii pentru alţii şi ne mărturisim păcatele unii altora.
Ne mărturisim credinţa în învierea lui Hristos, Fiul Tău, care este
omniprezent, şi care acum a venit aici ca să-i vindece pe cei bolnavi şi să-i
mântuiască pe cei păcătoşi.

O, Dumnezeule veşnic,
ajută-l pe necredincios să-şi vadă greşeala. Îngăduie ca Duhul Sfânt să vină la
aceştia cu putere, cu convingere şi cu îndurare, ca să-i aducă la cunoştinţa
salvatoare a lui Hristos.

Satană, care i-ai
legat pe bolnavi, ieşi afară din ei! Eşti biruit, pentru că eşti dat pe faţă.
Hristos a înviat din morţi, e viu în seara aceasta şi pentru veşnicie, ca să-ţi
spună că nu ai nici un drept asupra acestor oameni.

Prin suferinţa pe
care a îndurat-o în locul nostru, prin moartea şi învierea Lui triumfală,
Hristos te-a dezbrăcat de orice drept care l-ai avut la Calvar. Iar faptul că
în seara aceasta a fost viu, ne-a dat siguranţă că este viu şi că ne ţine sub
ungerea Lui.

El este chiar acum
aici, iar tu, Diavole, nu-i mai poţi ţine pe oamenii aceştia! Ieşi din ei, în
Numele lui Isus Hristos.

– Amin –